Vores etiske overvejelser og retningslinier

Vi har Knud Ejler Løgstrups håndmetafor, som styrende etisk faktor i vores uddannelse og arbejde: 

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden han holder noget af dets liv i sin egen hånd” 

Etik er en vigtig del af undervisningen og for uddannelsesdeltagelsen hos Danmarks EnneagramSkole. Det at arbejde som Enneagram PsykoTerapeut (EPT) forudsætter stor selvbevidsthed, høj etik og moral. Uddannelsen udvikler etisk bevidsthed. Den sikre at EPT’ens arbejde er centralt opbygget på en etisk bevidsthed. Målet gennem uddannelsen er at opøve en professionel bevidsthed, således at EPT’en evner at træde et skridt tilbage og reflektere over samtalen og processen og udleve integritet i sin opførsel. 

Vi har alle en opfattelse af, hvad der er vigtigt og hvad der er rigtigt i livet. Der kan opstå forskellige etiske dilemmaer og overvejelser. Dette opleves tydeligt, hvis andre handler på bagrund af værdier, vi ikke selv lever efter, eller når andre handler mere psykologisk usundt/egoistisk, end vi forventer. 

På uddannelsen arbejder vi med at møde verden med et åbent sind, vi er nysgerrige, undersøgende, neutrale og arbejder cirkulært. Dette kan føre til tvivl om, hvad der er etisk rigtigt at gøre, både i forhold til sig selv, den anden og andre mennesker. Derfor er der behov for at opøve en etisk bevidsthed, at træde et skridt tilbage og reflektere over egne etiske grundantagelser, overbevisninger og værdier. 

Etik bygger på EPT’ens menneskesyn og samfundets moralske principper. Gennem EPT Uddannelsen udvikles der en etisk bevidsthed, således EPT’ens arbejde centralt er styret i dette aspekt. En etisk bevidsthed og modenhed der gør samarbejdet givende og støttende. 

Du kan som studerende på Enneagram PsykoTerapeut uddannelsen hos Danmarks EnneagramSkole forvente at blive mødt med autentiskhed, respekt, ansvarlighed og engagement af underviserne. Underviserne respekterer tavshedspligten og bringer sig ikke i et afhængighedsforhold til de studerende. Du kan endvidere forvente at underviserne holder sig opdateret på deres fagområder og løbende kvalitetssikrer deres undervisning og terapeutiske praksis. 

Det er et krav, at underviserne tilknyttet Enneagram PsykoTerapeut uddannelsen hos Danmarks EnneagramSkole efterlever Dansk Psykoterapeutforenings etikregler, de etiske regler som International Enneagram Association, Enneagram Brancheforeningen i Danmark, The American Board of NLP og NLP Brancheforeningen i Danmark har opstillet for godkendte skoler. Den studerende hos Danmarks EnneagramSkole er også underlagt de etiske regler som er gældende i Dansk Psykoterapeutforening. Det er et krav at den studerende overholder den tavshedspligt der pålægges ham/hende i forbindelse med optagelsen på uddannelsen. De etiske regler er til for at sikre klientens interesser. 

Danmarks EnneagramSkole forventer af de studerende, at alle forhold, som de mener ikke er i overensstemmelse med skolens etiske regler, bringes til ledelsens kendskab. Ledelsen afgør i hvert tilfælde om der ikke skal tages tiltag, eller der skal tages tiltag. Skal der tages tiltag, beslutter afgør ledelsen ligeledes i hvert tilfælde hvilke tiltage der skal tages, for at sikre de etiske regler følges. Der nedsættes et uddannelsesråd for hvert uddannelseshold. Det består af en person fra ledelsen, en psykoterapeut underviser og en af de studerende, der virker som repræsentant for de studerende. 

Etiske retningslinier: 

  • EPT’en arbejder for at fremme klientens personlige udvikling, psykologisk sundhed og evne til at skabe meningsfuldt samspil med andre mennesker. Endvidere arbejder EPT’en for at fremme klientens mål såfremt de er støttende (efter klientens vurdering), når klienten har arbejdet studiet af konsekvenser igennem. 
  • Hensynet til og respekten for klienten går forud for EPT’ens personlige interesser. 
  • EPT’en skal have indsigt i og forståelse for menneskets unikke verdensbillede og udviklingspotentiale. EPT’en bestræber sig på at opleve klienten ud fra dennes verdensbillede og udviklingspotentiale. EPT’en adskiller egne behov og værdisystemer fra klientens. 
  • EPT’en skal kunne danne sig overblik, have indlevelsesevne, en ikke-fordømmende holdning samt mestre forskellige arbejdsmetoder, således processen forløber respektfuldt og tilfredsstillende. 
  • EPT’en skal være bevidst om egne kompetencer. 
  • EPT’en har ansvar for egen personlig og professionelle udvikling. 
  • EPT’en har tavshedspligt, med de undtagelser der følger af lovgivningen