Enneagram PsykoTeraPeut (EPT)

Danmarks EnneagramSkole ®
Enneagram PsykoTeraPeut (EPT)
Bliv Enneagram PsykoTerapeut.
Kvalitetskontrolleret 4-årig psykoterapeut uddannelse.
Danmarks første og eneste godkendte psykoterapeut uddannelse med speciale i Enneagrammet.

Genveje

START = Torsdag den 04. marts 2021

For at kunne indtræde på EPT uddannelsen er det en forudsætning at du er uddannet som både som Enneagram BasicGuide (EBG), som Enneagram Personality Practitioner (EPP) og som Enneagram Master Practitioner (EMP). Du kan starte på EBG uddannelsen torsdag den 04. marts 2021, eller på EPP uddannelsen torsdag den 09. september 2021, eller på EMP uddannelsen torsdag den 10. marts 2022.
EPT 3. året, Overbygningsdel 1, starter torsdag den 23. marts 2023.

PRIS = KLIK HER

TILMELDING = Skriv en e-mail til os på: post@danmarksenneagramskole.dk

Bemærk! Du kan godt deltage på uddannelsens MasterClass, selv om du ikke ønsker at studere til Enneagram PsykoTerapeut. MasterClass VI til og med MasterClass X (5 stk.) kan købes som købes som en samlet pakke og ligeledes kan MasterClass XI til og med MasterClass XV (5 stk.) købes som en samlet pakke, hvorved du opnår rabat, – men hver MasterClass kan også købes enkeltvis, hvis du ikke ønsker at studere til Enneagram PsykoTerapeut (EPT), eller ønsker at deltage i dem alle.

Introduktion:

Enneagram PsykoTerapeut (EPT) uddannelsen bliver hvert fjerde år evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeut uddannelser af et uvildigt konsulentfirma.

Vores EPT uddannelse er skolegodkendt af Enneagram verdensforbundet, International Enneagram Association.

EPT er en integrativ psykoterapeutisk uddannelse med Enneagram kundskab som det centralt omdrejningspunkt og katalysator for dybdegående forandring, hvor særlige arbejdsprocesser og -metoder benyttes til støtte af klientens udvikling.

Vi integrerer Narrativ terapi, Gestalt terapi, Systemisk Terapi, Neuro Lingvistisk Programmering/Psykologi, Somatisk Terapi, Åndedrætsarbejde samt Integral Psykologi. – – – Det vil sige det er en helhedsorienteret og durabel uddannelse.

Ovenstående retninger har samme metateori (eksistentialismen) og sammen terapeutisk metode (fænomenologi) således der er en logisk forbindelse og sammenhæng til de psykoterapeutiske teknikker, hvor Enneagram psykologi er omdrejningspunktet.

Uddannelsens formål:

Formålet med den 4-årige uddannelse på Danmarks EnneagramSkole, er at uddanne dig til psykoterapeut, således du kan udøve psykoterapi med Enneagram kundskab som omdrejningspunkt på et fagligt og etisk højt niveau. Som studerende opbygger du en praksisorienteret faglig psykologisk baggrund, evner og færdigheder, således du kan arbejde professionelt som terapeut i både privat og offentligt regi.

Målgruppe:

EPT Uddannelsen er for dig der ønsker at opnå kvalificeret og eksamineret eksamensbevis for at arbejde terapeutisk med mennesker eller opnå kvalifikationer som du kan benytte i dit arbejde.

Du skal opfylde optagelseskriterier i kvote 1, 2 eller 3 (se nedenstående).

Optagelseskriterier:

Såfremt du ønsker at studerer til Enneagram PsykoTerapeut (EPT), skal du søge optagelse til denne uddannelse, jf. nedenstående kriterier, inden du starter ud på Enneagram BasisKursus (EBK), således du fra start er en del af og følger den studiegruppe der studerer til EPT.

EPT Uddannelsen består af:

Første året, del 1 = Enneagram Part I til og med Part II, Enneagram BasicGuide (EBG) + eksamen (se krav under EBG uddannelsen).

Første året, del 2 = Enneagram Part III til og med Part V, Enneagram Personality Practitioner (EPP) + eksamen (se krav under EPP uddannelsen).

Andet året = Enneagram MasterClass I til og med V, Enneagram Master Practitioner (EMP) + eksamen (se krav under EMP uddannelsen).

Tredje året, overbygning del 1 = Enneagram MasterClass VI til og med X + eksamen (se krav under EPT uddannelsen).

Fjerde året, overbygning del 2 = Enneagram MasterClass XI til og med XV + eksamen (se krav under EPT uddannelsen).

OBS! Du bør du gennemlæse nedenstående optagelseskrav i henhold til de tværministerielle kvalitetskrav, inden du sender din ansøgning til os.

Hvis ikke du har de krævede formelle uddannelser, er det muligt at få vurderet dine realkompetence på baggrund af alder, beskæftigelse og fritidsinteresser.

Ved spørgsmål i forhold til ansøgning er du velkommen til at kontakte os på telefon: +45 30501001 eller på e-mail: post(a)danmarksenneagramskole.dk

Du kan søge optagelse på kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund.
Det er ligeledes muligt at søge optagelse på merit fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser

Uddannelsesmæssige krav:

Kvote 1:

Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

Kvote 2:

Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering.

Kvote 3:

Ansøgere med en mellemlang eller længere erhvervs- eller faguddannelse, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering af realkompetencer og livserfaring.
Det gælder fx hvis du er uddannet SoSu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, zoneterapeut, misbrugsbehandler, fængselsbetjent, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.

En forudsætning for optagelse på dispensation på kvote 3 er, at du har suppleret din uddannelse med kurser fra højere læreranstalter eller lignende (åbent universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole, diplomuddannelser eller lignende) inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, mentoring og pædagogik.

Generelle krav til alle ansøgere:

1.

Du skal være fyldt 25 år og have mindst 3 års relevant erhvervserfaring.
Det kan enten være indenfor din profession (kvote 1) eller ved at have arbejdet med andre mennesker (kvote 2 og 3) indenfor fx undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, mentoring, misbrugsbehandling, arbejde som plejefamilie, alternativ behandling.
Anden erfaring, som fx ulandsarbejde, frivilligt socialt arbejde, ophold i udlandet af længere varighed, højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge, kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring.

2.

Du skal kunne dokumentere en vis viden om psykologiske eller terapeutiske teorier og principper.
Her kan du fx bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra fx tidligere terapeutiske uddannelser eller kurser, udviklingsgrupper, kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fx fra et Voksen pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, et højskoleophold, HF eller lignende.

3.

Du skal demonstrere, at du har udviklet sociale kompetencer, modenhed og robusthed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv, og til at kunne leve dig ind i og rumme andre menneskers model af verden. Du skal desuden være indstillet på at arbejde med din egen personlige udvikling og på at involvere dig personligt i samspillet med medstuderende og undervisere i uddannelsesforløbet.

Optagelse baseres på din skriftlige ansøgning, samt på en personlig samtale (ansøgermøde), hvor din modenhed, sociale kompetence, motivation og erfaring vurderes.

Meritoverførsel:

Du kan søge om meritoverførsel fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser. Der kræves dokumentation i form af studieordning og undervisningsplaner med angivelse af lektionstal og gennemgåede temaer samt dokumentation for beståede eksaminer, og så vidt muligt et overdragelsesdokument (udarbejdet og anbefalet af Dansk Psykoterapeut forenings forum for uddannelsessteder) fra det uddannelsessted du kommer fra.

Optagelse indebærer en studieforberedende samtale med Danmarks EnneagramSkoles underviser/studievejleder.

Danmarks EnneagramSkole kan, hvis det vurderes nødvendigt, stille krav om at du, inden eller sideløbende med din opstart på uddannelsen, supplerer din hidtidige psykoterapeutuddannelse på specifikke områder indenfor en bestemt tidsramme. I den forbindelse kan Danmarks EnneagramSkole tilbyde undervisning inden for udvalgte temaer og emner til dagspris.

Bemærk! Ennegram PsykoTerapeut uddannelsen er på 4 år. Du skal som studerende være færdig med uddannelsen og eksamen senest 6 år efter start (din start på Enneagram Basiskurset).

Etik:

Vi har Knud Ejler Løgstrups håndmetafor som styrende etisk faktor i vores uddannelse og arbejde:

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden han holder noget af dets liv i sin egen hånd”

Etik er en vigtig del af undervisningen og for uddannelsesdeltagelsen hos Danmarks EnneagramSkole. Det at arbejde som Enneagram PsykoTerapeut (EPT) forudsætter stor selvbevidsthed, høj etik og moral. Uddannelsen udvikler etisk bevidsthed. Den sikre at EPT’ens arbejde er centralt opbygget på en etisk bevidsthed. Målet gennem uddannelsen er at opøve en professionel bevidsthed, således at EPT’en evner at træde et skridt tilbage og reflektere over samtalen og processen og udleve integritet i sin opførsel.

Vi har alle en opfattelse af, hvad der er vigtigt og hvad der er rigtigt i livet. Der kan opstå forskellige etiske dilemmaer og overvejelser. Dette opleves tydeligt, hvis andre handler på bagrund af værdier, vi ikke selv lever efter, eller når andre handler mere psykologisk usundt/egoistisk, end vi forventer.

På uddannelsen arbejder vi med at møde verden med et åbent sind, vi er nysgerrige, undersøgende, neutrale og arbejder cirkulært. Dette kan føre til tvivl om, hvad der er etisk rigtigt at gøre, både i forhold til sig selv, den anden og andre mennesker. Derfor er der behov for at opøve en etisk bevidsthed, at træde et skridt tilbage og reflektere over egne etiske grundantagelser, overbevisninger og værdier.

Etik bygger på EPT’ens menneskesyn og samfundets moralske principper. Gennem EPT Uddannelsen udvikles der en etisk bevidsthed, således EPT’ens arbejde centralt er styret i dette aspekt. En etisk bevidsthed og modenhed der gør samarbejdet givende og støttende.

Du kan som studerende på Enneagram PsykoTerapeut uddannelsen hos Danmarks EnneagramSkole forvente at blive mødt med autentiskhed, respekt, ansvarlighed og engagement af underviserne. Underviserne respekterer tavshedspligten og bringer sig ikke i et afhængighedsforhold til de studerende. Du kan endvidere forvente at underviserne holder sig opdateret på deres fagområder og løbende kvalitetssikrer deres undervisning og terapeutiske praksis.

Det er et krav, at underviserne tilknyttet Enneagram PsykoTerapeut uddannelsen hos Danmarks EnneagramSkole efterlever Dansk Psykoterapeutforenings etikregler, de etiske regler som International Enneagram Association, Enneagram Brancheforeningen i Danmark, The American Board of NLP og NLP Brancheforeningen i Danmark har opstillet for godkendte skoler. Den studerende hos Danmarks EnneagramSkole er også underlagt de etiske regler som er gældende i Dansk Psykoterapeutforening. Det er et krav at den studerende overholder den tavshedspligt der pålægges ham/hende i forbindelse med optagelsen på uddannelsen. De etiske regler er til for at sikre klientens interesser.

Danmarks EnneagramSkole forventer af de studerende, at alle forhold, som de mener ikke er i overensstemmelse med skolens etiske regler, bringes til ledelsens kendskab. Ledelsen afgør i hvert tilfælde om der ikke skal tages tiltag, eller der skal tages tiltag. Skal der tages tiltag, beslutter afgør ledelsen ligeledes i hvert tilfælde hvilke tiltage der skal tages, for at sikre de etiske regler følges. Der nedsættes et uddannelsesråd for hvert uddannelseshold. Det består af en person fra ledelsen, en psykoterapeut underviser og en af de studerende, der virker som repræsentant for de studerende.

Etiske retningslinier:

 • EPT’en arbejder for at fremme klientens personlige udvikling, psykologisk sundhed og evne til at skabe meningsfuldt samspil med andre mennesker. Endvidere arbejder EPT’en for at fremme klientens mål såfremt de er støttende (efter klientens vurdering), når klienten har arbejdet studiet af konsekvenser igennem.
 • Hensynet til og respekten for klienten går forud for EPT’ens personlige interesser.
 • EPT’en skal have indsigt i og forståelse for menneskets unikke verdensbillede og udviklingspotentiale. EPT’en bestræber sig på at opleve klienten ud fra dennes verdensbillede og udviklingspotentiale. EPT’en adskiller egne behov og værdisystemer fra klientens.
 • EPT’en skal kunne danne sig overblik, have indlevelsesevne, en ikke-fordømmende holdning samt mestre forskellige arbejdsmetoder, således processen forløber respektfuldt og tilfredsstillende.
 • EPT’en skal være bevidst om egne kompetencer.
 • EPT’en har ansvar for egen personlig og professionelle udvikling.
 • EPT’en har tavshedspligt, med de undtagelser der følger af lovgivningen

 

Studiebeskrivelse – Oversigt over hele Enneagram PsykoTerapeut uddannelsen, 4 år:

Teori og metode:                              693 sessioner af 45 minutter (520 timer)

Supervision i gruppe:                        50 sessioner af 45 minutter (37,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)

Supervision:                                       150 sessioner af 45 minutter (112,5 time) (ligger i undervisningstiden)

EgenTerapi i gruppe:                         30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)

EgenTerapi/Selvrefleksion:          120 sessioner af 45 minutter (90 timer) (ligger i undervisningstiden)

Selvrefleksion:                                     30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)

Øvegruppe sessioner første år:   16 sessioner af 45 minutter (4 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)

Øvegruppe sessioner andet år:   20 sessioner af 45 minutter (5 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)

I alt, ekskl tid til eksamen:          1109 sessioner af 45 minutter (832 timer).

Supervision og egenterapi (i gruppe) ligger uden for undervisningstiden med opstart efter 3 modul på andet år af uddannelsen.

EPT Uddannelsen består af:
Enneagram MasterClass VI til og med X som er 3. året, overbygning del 1
og
MasterClass XI til og med XV som er 4. året, Overbygning del 2.

Bemærk! Du kan godt deltage på uddannelsens MasterClass, selv om du ikke ønsker at studere til Enneagram PsykoTerapeut. MasterClass VI til og med MasterClass X (5 stk.) kan købes som købes som en samlet pakke og ligeledes kan MasterClass XI til og med MasterClass XV (5 stk.) købes som en samlet pakke, hvorved du opnår rabat, – men hver MasterClass kan også købes enkeltvis, hvis du ikke ønsker at studere til Enneagram PsykoTerapeut (EPT), eller ønsker at deltage i dem alle.

Hver MasterClass består af 2 * 2 dage (4 dage). Det vil sige at Enneagram MasterClass VI til og med MasterClass X består af 10 * 2 dages uddannelse, (20 dage). Enneagram MasterClass XI til og med MasterClass XV består også af 10 * 2 dages uddannelse, (også 20 dage). Det vil sige MasterClass VI til og med MasterClass XV = 40 dage i alt.

OBS ! Såfremt du ønsker at studerer til Enneagram PsykoTerapeut (EPT), skal du søge optagelse til denne uddannelse inden du starter ud på Enneagram BasicGuide (EBG), således du fra start er en del af og følger den studiegruppe der studerer til EPT (se ovenstående menupunkt: “Optagelseskriterier” for at se hvordan du skriver din ansøgning og hvilke optagelseskrav, du skal honorerer).

Denne del af EPT Uddannelsen, som er beskrevet her er 3. året, overbygning del 1 som består af MasterClass VI til og med MasterClass X og 4. året, overbygning del 2 som består af MasterClass XI til og med MasterClass XV. Varigheden er 2 år med ca. 1 modul pr. måned, selvfølgelig afbrudt af ferier og helligdage.  – Det vil sige 4 år inkl. Enneagram BasicGuide (EBG), Enneagram Personality Practitioner (EPP) uddannelsen og Enneagram Master Practitioner (EMP) uddannelsen.

Tredje året, overbygning del 1 af EPT Uddannelsen:

Enneagram MasterClass VI, (2 * 2 dage) (3. året på EPT):

Modul 21, (2 dage):     Dybdearbejde med Id, Ego og Superego

Modul 22, (2 dage):    Dybdearbejde med Id, Ego og Superego fortsat

Litteratur MasterClass VI, for EPT studerende:

 1. Psykoterapi, Teori og forskning, Esben Hougaard. ISBN: 9788771586855. – Side 227 – 306.
 2. Understanding the Enneagram, Don Richard Riso and Russ Hudson. ISBN: 9780618004157. – Side 3 – 79.
 3. Archetypes of the Enneagram, Susan Rhodes. ISBN: 9780982479216. – Side 2 – 73.
 4. Terapiens Essens, Irvin D. Yalom. ISBN: 9788741253220. – Side 9 – 78.
 5. Parterapi, Hanne Hostrup. ISBN: 9788741266022. – Side 7 – 39.
 6. Dynamisk Psykiatri, Johan Cullberg. ISBN: 9788741230924. – Side 13 – 109.

Enneagram MasterClass VII, ( 2 * 2 dage) (3. året på EPT):

Modul 23, (2 dage):     Objektrelations-grupper

Modul 24, (2 dage):     Objektrelations-grupper fortsat og narrativ bevidning

Litteratur MasterClass VII, for EPT studerende:

 1. Psykoterapi, Teori og forskning, Esben Hougaard. ISBN: 9788771586855. – Side 307 – 401.
 2. Understanding the Enneagram, Don Richard Riso and Russ Hudson. ISBN: 9780618004157. – Side 80 – 166.
 3. Archetypes of the Enneagram, Susan Rhodes. ISBN: 9780982479216. – Side 74 – 147.
 4. Terapiens Essens, Irvin D. Yalom. ISBN: 9788741253220. – Side 79 – 141.
 5. Parterapi, Hanne Hostrup. ISBN: 9788741266022. – Side 41 – 103.
 6. Dynamisk Psykiatri, Johan Cullberg. ISBN: 9788741230924. – Side 110 – 203.

Enneagram MasterClass VIII, (2 * 2 dage) (3. året på EPT):

Modul 25, (2 dage):     Essentielle kvaliteter samt Eksternalisering i narrativ terapi

Modul 26, (2 dage):     Dyder samt Positionskort i narrativ terapi

Litteratur MasterClass VIII, for EPT studerende:

 1. Psykoterapi, Teori og forskning, Esben Hougaard. ISBN: 9788771586855. – Side 403 – 516.
 2. Understanding the Enneagram, Don Richard Riso and Russ Hudson. ISBN: 9780618004157. – Side 169 – 244.
 3. Archetypes of the Enneagram, Susan Rhodes. ISBN: 9780982479216. – Side 148 – 230.
 4. Terapiens Essens, Irvin D. Yalom. ISBN: 9788741253220. – Side 142 – 206.
 5. Parterapi, Hanne Hostrup. ISBN: 9788741266022. – Side 105 – 163.
 6. Dynamisk Psykiatri, Johan Cullberg. ISBN: 9788741230924. – Side 206 – 304.

Enneagram MasterClass IX, ( 2 * 2 dage) (3. året på EPT):

Modul 27, (2 dage):   Hellige Ideer og Opsamling af Gestalt samt narrativ terapi

Modul 28, (2 dage):   Hellige Ideer fortsat

Litteratur MasterClass IX, for EPT studerende:

 1. Psykoterapi, Teori og forskning, Esben Hougaard. ISBN: 9788771586855. – Side 517 – 597.
 2. Understanding the Enneagram, Don Richard Riso and Russ Hudson. ISBN: 9780618004157. – Side 247 – 326.
 3. Archetypes of the Enneagram, Susan Rhodes. ISBN: 9780982479216. – Side 231 – 314.
 4. Terapiens Essens, Irvin D. Yalom. ISBN: 9788741253220. – Side 207 – 268.
 5. Dynamisk Psykiatri, Johan Cullberg. ISBN: 9788741230924. – Side 305 – 395.

Enneagram MasterClass X, ( 2 * 2 dage) (3. året på EPT):

Modul 29, (2 dage):     Parforholdet, herunder Imago terapi, kærlighedssprog og instinkter

Modul 30, (2 dage):     Parforholdet fortsat

Litteratur MasterClass X, for EPT studerende:

 1. Psykoterapi, Teori og forskning, Esben Hougaard. ISBN: 9788771586855. – Side 599 – 662.
 2. Understanding the Enneagram, Don Richard Riso and Russ Hudson. ISBN: 9780618004157. – Side 327 – 381.
 3. Archetypes of the Enneagram, Susan Rhodes. ISBN: 9780982479216. – Side 315 – 377.
 4. Terapiens Essens, Irvin D. Yalom. ISBN: 9788741253220. – Side 269 – 324.
 5. Parterapi, Hanne Hostrup. ISBN: 9788741266022. – Side
 6. Dynamisk Psykiatri, Johan Cullberg. ISBN: 9788741230924. – Side 397 – 489.

Når MasterClass VI til og med MasterClass X er gennemført afsluttes der med en skriftlig eksamensprøve. Den har en varighed af 2 timer. Eksamensprøven bedømmes ud fra den normale karakterskala fra -3 til 12. Såfremt du ikke læser til EPT, men blot deltager i en eller flere MasterClass, vil du ikke skulle gennemføre eksamensprøven.

Fjerde året, overbygning del 2 af på EPT uddannelsen:

Enneagram MasterClass XI, (2 * 2 dage) (4. året på EPT):

Modul 31, (2 dage):     Det dybere instinkt-arbejde

Modul 32, (2 dage):    Det dybere instinkt-arbejde fortsat

Litteratur MasterClass XI, for EPT studerende:

 1. Integral Psychology, Ken Wilber. ISBN: 9781570625541. – Side 5 – 37.
 2. En guide til integral psykoterapi, Mark D. Forman. ISBN: 9788799620951. – Side 11 – 76.
 3. Sindets tilblivelse og udvikling. Nye psykologiske perspektiver. ISBN: 9788779550377. – Side 17 – 84.
 4. Drømmearbejde, Jørgen Groth. ISBN: 9788771183023. – Side 10 – 69.
 5. Kropslig Intelligens, Kristoffer Glavind Kjær. ISBN: 9788702218695. – Side 13 – 62.

Enneagram MasterClass XII, ( 2 * 2 dage) (4. året på EPT):

Modul 33, (2 dage):     Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer

Modul 34, (2 dage):    Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer

Litteratur MasterClass XII, for EPT studerende:

 1. Integral Psychology, Ken Wilber. ISBN: 9781570625541. – Side 38 – 73.
 2. En guide til integral psykoterapi, Mark D. Forman. ISBN: 9788799620951. – Side 77 – 140.
 3. Sindets tilblivelse og udvikling. Nye psykologiske perspektiver. ISBN: 9788779550377. – Side 85 – 142.
 4. Drømmearbejde, Jørgen Groth. ISBN: 9788771183023. – Side 70 – 122.
 5. Kropslig Intelligens, Kristoffer Glavind Kjær. ISBN: 9788702218695. – Side 65 – 93.

Enneagram MasterClass XIII, (2 * 2 dage) (4. året på EPT):

Modul 35, (2 dage):     Pilenes stier, psykologisk integration

Modul 36, ( 2dage):     Pilenes stier, psykologisk integration

Litteratur MasterClass XIII, for EPT studerende:

 1. Integral Psychology, Ken Wilber. ISBN: 9781570625541. – Side 74 – 114.
 2. En guide til integral psykoterapi, Mark D. Forman. ISBN: 9788799620951. – Side 141 – 219.
 3. Sindets tilblivelse og udvikling. Nye psykologiske perspektiver. ISBN: 9788779550377. – Side 143 – 233.
 4. Drømmearbejde, Jørgen Groth. ISBN: 9788771183023. – Side 123 – 169.
 5. Kropslig Intelligens, Kristoffer Glavind Kjær. ISBN: 9788702218695. – Side 94 – 137.

Enneagram MasterClass XIV, ( 2 * 2 dage) (4. året på EPT):

Modul 37, ( 2 dage):     Integral terapi og det Integrale Enneagram

Modul 38, (2 dage):    Integral terapi og det Integrale Enneagram fortsat

Litteratur MasterClass XIV, for EPT studerende:

 1. Integral Psychology, Ken Wilber. ISBN: 9781570625541. – Side 115 – 173.
 2. En guide til integral psykoterapi, Mark D. Forman. ISBN: 9788799620951. – Side 220 – 291.
 3. Sindets tilblivelse og udvikling. Nye psykologiske perspektiver. ISBN: 9788779550377. – Side 234 – 303.
 4. Drømmearbejde, Jørgen Groth. ISBN: 9788771183023. – Side 169 – 232.
 5. Kropslig Intelligens, Kristoffer Glavind Kjær. ISBN: 9788702218695. – Side 141 – 196.

Enneagram MasterClass XV, ( 2 * 2 dage) (4. året på EPT):

Modul 39, (2 dage):     Ledelse og relationer i teams

Modul 40, (2 dage):     Ledelse og relationer i teams fortsat

Litteratur MasterClass XV, for EPT studerende:

 1. Integral Psychology, Ken Wilber. ISBN: 9781570625541. – Side 174 – 217.
 2. En guide til integral psykoterapi, Mark D. Forman. ISBN: 9788799620951. – Side 292 – 346.
 3. Sindets tilblivelse og udvikling. Nye psykologiske perspektiver. ISBN: 9788779550377. – Side 304 – 367.
 4. Drømmearbejde, Jørgen Groth. ISBN: 9788771183023. – Side 233 – 268.

Undervisningsform:

Undervisningen og træningen består i en vekselvirkning mellem oplæg og demonstrationer af arbejdsmetoder fra vores erfarne lærere, og dels som individuelle praktiske øvelser og praktiske øvelser i grupper, hvor du får færdighedstræning i det læringsstof der er i uddannelsesforløbet. Der vil blive brugt flere forskellige former for feedback/supervision. Undervisningen er krydret med musik og en gang i mellem vil der også blive brugt små videoklip. Undervisningsformen er både nærværende, fordybende, rolig, energifyldt, motiverende, og engagerende.

Supervision og egenterapi:

Du skal som studerende gennemføre 200 sessioner supervision af 45 minutter, hvoraf 150 sessioner ligger i undervisningstiden og 50 sessioner ligger uden for undervisningstiden. De 50 supervisions-sessioner skal tilkøbes og gennemføres ved Anders Allentoft, der er Psykoterapeut (MPF) og skolegodkendt Enneagram Master Practitioner. De 50 supervisions-sessioner er ikke inkluderet i uddannelsesprisen.

Ligeledes skal du som studerende gennemføre 150 sessioner egenterapi/selvrefleksion af 45 minutter, hvoraf 120 sessioner ligger i undervisningstiden og de 30 sessioner ligger uden for undervisningstiden. De 30 sessioner skal tilkøbes og gennemføres ved Anders Allentoft, der er Psykoterapeut (MPF) og skolegodkendt Enneagram Master Practitioner. Der skal føres tidsregistrering over tiden og ligeledes skal refleksionen forgå med skriftligt arbejde i notesbog. De 30 sessioner egenterapi/selvrefleksion er ikke inkluderet i uddannelsesprisen.

Inden du kan blive eksamineret og certificeret som Enneagram PsykoTerapeut (EMP) skal følgende være på plads:

 • Eksamination og certificering som Enneagram Master Practitioner skal være gennemført
 • Uddannelse MasterClass VI til og med XV skal være gennemført.
 • Eksamen, tredje året, Overbygning del 1, skal være gennemført og bestået.
 • Læsning af litteraturlistens pensum for første til og med fjerde året skal være gennemført.
 • 1 stk. skriftlig speciale-opgave i projektgruppe om Enneagrammet i psykoterapeutisk-, familieterapeutisk-, parterapeutisk- eller organisationspsykologisk arbejdssammenhæng på minimum 40 og maksimalt 50 A4-sider skal være gennemført. Opgaven afleveres senest 12 uger før eksamen- og certificeringsmodulet. Special-opgaven bedømmes ud fra den normale karakterskala fra -3 til 12.
 • Forsvar af speciale-opgaven i projektgruppe via en mundtlig fremlægning af 60 min. varighed. Gennemføres inden MasterClass XV (inden sidste MasterClass). Forsvar af special-opgaven bedømmes ud fra den normale karakterskala fra -3 til 12. Den bedømmes individuelt selv om fremlæggelsen foregår i projektgruppe.
 • Der skal afleveres en log-bog over 30 gennemførte klient-sessioner af minimum 45 minutters varighed med Enneagram Psykoterapeutisk arbejde.
 • 200 sessioner supervision af 45 minutter, hvoraf 150 sessioner ligger i undervisningstiden og 50 sessioner ligger uden for undervisningstiden. De 50 supervisions-sessioner skal tilkøbes og gennemføres ved Anders Allentoft, der er Psykoterapeut (MPF) og skolegodkendt Enneagram Master Practitioner.. De 50 supervisions-sessioner er ikke inkluderet i uddannelsesprisen.
 • 150 sessioner egenterapi/selvrefleksion af 45 minutter, hvoraf 120 sessioner ligger i undervisningstiden og de 30 sessioner ligger uden for undervisningstiden. De 30 sessioner skal tilkøbes og gennemføres ved Anders Allentoft, der er Psykoterapeut (MPF) og skolegodkendt Enneagram Master Practitioner. Der skal føres tidsregistrering over tiden og ligeledes skal refleksionen forgå med skriftligt arbejde i notesbog. De 30 sessioner egenterapi/selvrefleksion er ikke inkluderet i uddannelsesprisen.
 • Du vil blive vurderet på din udvikling og din væren over alle 4 år, hvilket indbefatter hvordan du lever læringen. Vurderingen vil fremgå af dit certificeringsbevis.

Selve eksamen- og certificeringsmodulet:

Vi benytter os af både interne og eksterne censorer.

 • Der afvikles en afsluttende skriftlig prøve af 3 timers varighed.
 • Der afvikles en afsluttende mundtlig prøve af 15 – 20 minutters varighed.
 • Der afvikles en afsluttende praktisk klinisk prøve i Enneagram Psykoterapeutisk forandringsarbejde af 60 minutters varighed med udefrakommende klient. De 60 minutter er inkl. feedback.

Både den skriftlige, mundtlige og klinisk praktisk prøve bedømmes ud fra den normale karakterskala fra -3 til 12.

Log-bog bedømmes med bestået/ikke bestået.

Eksamens- og certificeringsmodul for Enneagram PsykoTerapeut (EPT) er valgfri og er derfor ikke inkluderet i uddannelsesprisen. Det har en varighed på 2,5 dag af 6,5 time svarende til 21 sessioner af 45 minutter, (16 timer og 15 minutter). Modulet afvikles over to dage, inkl. aftenen på anden dagen, derfor 2,5 dag.

Bemærk! Ennegram PsykoTerapeut uddannelsen er på 4 år. Du skal som studerende være færdig med uddannelsen og eksamen senest 6 år efter start (din start på Enneagram Basiskurset).

Vælger du eksamens- og certificeringsmodulet og består du, får du et godkendt eksamens- og certificeringsbevis som Enneagram PsykoTerapeut. Hvis du ikke ønsker eksamen og certificeringen, vil du stadig få et bevis på hver af de MasterClass som du har gennemført.

Undervisningstid:

Undervisning i teori og metode for 3. året på EPT, Overbygning del 1, MasterClass VI til og med X: 20 dage af 6,5 time = 173 sessioner af 45 minutter (130 timer). Tiden til eksamen er ikke indregning.

Undervisning i teori og metode for Overbygning, del 2, 4 året på EPT, MasterClass XI til og med XV: 20 dage af 6,5 time = 173 sessioner af 45 minutter (130 timer).  (Tiden er ekskl. tiden til de 50 supervisions-sessioner og de 30 egenterapi-/selvrefleksions-sessioner).

Undervisning i teori og metode for 3. og 4. året i alt: 40 dage af 6,5 time = 346 sessioner af 45 minutter (260 timer).

Tid inkl. eksamen- og certificeringsmodulet: 42,5 dag, 194 sessioner af 45 minutter (276 timer og 15 minutter).

Investering:

Bemærk! Du kan godt deltage på uddannelsens MasterClass, selv om du ikke ønsker at studere til Enneagram PsykoTerapeut. MasterClass VI til og med MasterClass X (5 stk.) kan købes som købes som en samlet pakke og ligeledes kan MasterClass XI til og med MasterClass XV (5 stk.) købes som en samlet pakke, hvorved du opnår rabat, – men hver MasterClass kan også købes enkeltvis, hvis du ikke ønsker at studere til Enneagram PsykoTerapeut (EPT), eller ønsker at deltage i dem alle.

Hver MasterClass = kr. 5.900,-

Såfremt hver MasterClass købes enkeltvis, er den samlede pris for MasterClass VI til og med X, Overbygning, del 1 = kr. 29.500,-

Såfremt hver MasterClass købes enkeltvis, er den samlede pris for MasterClass XI til og med XV, Overbygning, del 2 også = kr. 29.500,-

Ved samlet køb af MasterClass VI til og med X, Overbygning, del 1, opnås der en rabat på kr.  1.800,-. Pris i alt, inkl. rabat  kr. 27.700,- (ekskl. eksamen- og certificeringsmodulet).

Ved samlet køb af MasterClass XI til og med XV, Overbygning, del 2, opnås der også en rabat på kr.  1.800,-. Pris i alt, inkl. rabat  kr. 27.700,- (ekskl. eksamen- og certificeringsmodulet).

Pris for eksamen tredje året, Overbygning del 1 = kr. 1.200,-

Pris for eksamen- og certificeringsmodulet til Enneagram PsykoTerapeut er = kr. 4.800,-

OBS! Hvis du har brug for at betale i rater, kan vi også finde en løsning på det.

Alle beløb tillægges moms ved fakturering til virksomheder/kommune/skole/institution osv.

Udgifter til supervision (50 sessioner) og egenterapi (30 sessioner) ved Anders Allentoft, Psykoterapeut (MPF) og skolegodkendt Enneagram Master Practitioner, er ikke inkluderet i uddannelsesprisen og er den studerendes eget ansvar. Disse sessioner er obligatoriske, hvis du ønsker at gå til eksamen som Enneagram PsykoTerapeut. Prisen estimeres til kr. 25.000,00.

Anskaffelse af bøger (pensumlæsning jf. litteraturlisten) er den studerendes eget ansvar og udgifter hertil er ikke inkluderet i uddannelsesprisen. Investeringen til dette estimeres til ca. kr. 6.500,- for alle 4 år. Det kan formodentlig gøres en del billigere, hvis bøgerne købes brugt.

Samlede investering for EPT Uddannelsen:

Første året, del 1 (EBK):                                             kr.     6.900,00 inkl. rabat

Eksamen og certificering EBK                               kr.        900,00

Første året, del 2 (EPP):                                             kr.   12.900,00 inkl. rabat

Eksamen og certificering EPP                                kr.     2.800,00

Andet året (EMP):                                                         kr.   27.700,00 inkl. rabat

Eksamen og certificering EMP                               kr.     3.400,00

Tredje året (Overbygning del 1):                             kr.   27.700,00 inkl. rabat

Eksamen, tredje året  (Overbygning del 1)         kr. 1.200,00

Fjerde året (Overbygning del 2):                             kr.   27.700,00 inkl. rabat

Eksamen og certificering EPT                                kr.     4.800,00

Sum                                                                                   kr. 116.000,00 inkl. rabat

50 supervision- og 30 egenterapi-sessioner   kr.   25.000,00

Bøger                                                                               kr.     6.500,00

Investering i alt                                                             kr. 147.500,00 inkl. rabat

Tilmelding og ansøgning om optagelse til Enneagram PsykoTerapeut (EPT) uddannelsen sendes på:

post(a)danmarksenneagramskole.dk