ENNEAGRAM UDDANNELSER

Hos Danmarks Enneagramskole tilbyder vi fire uddannelser i Enneagrammet. 

Du har mulighed for at uddanne dig som Coach, Master Coach, Grand Coach og Psykoterapeut.

COACHUDDANNELSE

– Enneagram Personality Practitioner

 

Enneagrammet er en udviklingspsykologisk model, der nuanceret beskriver motivationen bag menneskers adfærd. Ved at kombinere Enneagrammet og NLP oplever vi, at vores studerende bliver rustet til at facilitere et dybere forandringsarbejde med de mennesker, de står i relation til professionelt såvel som privat.

Vi er på Danmarks EnneagramSkole enige med Platon, som siger: ”Lad ham, som vil bevæge verden, først bevæge sig selv”. Derfor skal man gennem vores undervisning også forvente ”et kig indad”, så man starter med selv at leve den forandring, man ønsker at facilitere. Du vil altså under dette forløb begynde din egen personlige udvikling, øge din selvindsigt og evne til reflektion.

Hvad indeholder en Enneagram Personality Practitioner?

Ved at tage en EPP vil den studerende få opbygget de professionelle og personlige kompetencer, der skaber kontakt, tillid og en professionel relation med samtalepartnere, der ønsker igangsat en personlig forandringsproces. EPP-uddannelsen tilbyder professionelle kompetencer for såvel coaches som ledere, der på en respektfuld, dynamisk og effektiv måde hjælper andre igennem en forandringsproces.

Gennem en grundlæggende teoriforståelse og metodetræning i både enneagrammet og i NLP’en, skabes forudsætninger for en professionel psykoterapeutisk og coachende intervention. Professionel intervention har til formål, i samarbejde med klienten, at udvide dennes model af verden og at lade klienten/medarbejderen nyvurdere sine hidtidige livskonklusioner af problematisk eller begrænsende karakter med sigte på oplevelsen af øget livskvalitet.

Den studerende vil gennem forløbet opnå en grundlæggende kommunikationsforståelse, samt gennem træning og medinddragelse opleve et skift fra forståelse til erkendelse, så der ikke blot vil blive tale om hovedlæring, men levet erfaring.

Indhold
Uddannelsen og træningen til EPP vil omfatte emner som:
 • Grundlæggende Enneagram
 • Psykopatologi og De Ni Udviklingsniveauer
 • Basistriaden, triaden for social adfærd og triaden for coping af tab og modgang.
 • Introduktion af instinktarbejde
 • Id, Ego, Super Ego struktur
 • Motivation for Krops-, Hjerte-, og hovedtyperene
 • Objektrelationer og barndomsmønstre
 • Grundlæggende NLP
 • Styrkende Kommunikation, Modellen af Verden
 • Metakommunikationsmodellen.
 • Værdier, overbevisninger og neurologiske niveauer i forandring og ledelse
 • Færdigheder i forhold til feedback og feedforward
 • Færdigheder i forhold til mål og målsætning
 • Systemisk Tænkning
 • Howard Gardners mange intelligenser og De fire temperamenter
 • Descartes model for ændring af overbevisninger
 • Grundlæggende skyggearbejde
 • Konflikthåndtering

Uddannelsen og træningen løber over 10 moduler af 14 timer hver, samt 12 timers træning i obligatoriske øvegrupper.

Der vil blive afholdt i gennemsnit et modul om måneden bestående af en fredag samt en lørdag fra kl 9.00 – 16.00.

Egenterapi og supervision er en obligatorisk del af uddannelsen og disse timer lægges i forlængelse af undervisningen fredage og lørdage. Enkelte gange kan det være nødvendigt at tage søndag formiddage i brug. I vil ved opstart få udleveret et skema med datoer og tidspunkter.

Sidste modul vil bestå af et eksamensmodul med indlagt certificering.

Ændringer kan forekomme da vi er i en spændende akkrediteringproces, som kommer til at gavne alle studerende og faget i Danmark.

Vi er godkendt Enneagramskole, NLP Skole og Psykoterapeutisk Institut.

ECTS

Den samlede uddannelse svarer til 80 ECTS point

1. år 15 ECTS point

2. år 15 ECTS point

3. år 20 ECTS point

2. år 40 ECTS point

Titel

Du får et international og dansk skolegodkendt uddannelsesbevis som Enneagram BasicGuide samt Grundlæggende Kommunikation og Coaching i NLP (GKC).

Du får både et international og dansk skolegodkendt uddannelsesbevis som Enneagram Personality Practitioner samt NLP Practitioner.

1. året – EPP uddannelsen består af modul 01 til og med 11

Undervisning

Undervisningen og træningen består i en vekselvirkning mellem oplæg og demonstrationer af arbejdsmetoder fra vores erfarne lærere, og dels som individuelle praktiske øvelser og praktiske øvelser i grupper, hvor du får færdighedstræning i det læringsstof, der er i uddannelsesforløbet.

Der vil blive brugt flere forskellige former for feedback/supervision.

Undervisningen er krydret med musik og en gang i mellem vil der også blive brugt små videoklip. Undervisningsformen er både nærværende, fordybende, rolig, energifyldt, motiverende, og engagerende. 

Adgangskrav og ansøgning

 

Du kan søge optagelse på kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund*.

Det er muligt at søge optagelse på merit fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser

Uddannelsesmæssige krav:

Kvote 1:

Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

Kvote 2:

Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering.

Kvote 3:

Ansøgere med en mellemlang eller længere erhvervs- eller faguddannelse, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering af realkompetencer og livserfaring.

Det gælder fx hvis du er uddannet SoSu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, zoneterapeut, misbrugsbehandler, fængselsbetjent, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.

En forudsætning for optagelse på dispensation på kvote 3 er, at du har suppleret din uddannelse med kurser fra højere læreranstalter eller lignende (åbent universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole, diplomuddannelser eller lignende) inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, mentoring og pædagogik.

Generelle krav til alle ansøgere:

1.

Du skal være fyldt 25 år og have mindst 3 års relevant erhvervserfaring.

Det kan enten være indenfor din profession (kvote 1) eller ved at have arbejdet med andre mennesker (kvote 2 og 3) indenfor fx undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, mentoring, misbrugsbehandling, arbejde som plejefamilie, alternativ behandling.

Anden erfaring, som fx ulandsarbejde, frivilligt socialt arbejde, ophold i udlandet af længere varighed, højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge, kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring.

2.

Du skal kunne dokumentere en vis viden om psykologiske eller terapeutiske teorier og principper.

Her kan du fx bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra fx tidligere terapeutiske uddannelser eller kurser, udviklingsgrupper, kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fx fra et Voksen pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, et højskoleophold, HF eller lignende.

3.

Du skal demonstrere, at du har udviklet sociale kompetencer, modenhed og robusthed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv, og til at kunne leve dig ind i og rumme andre menneskers model af verden. Du skal desuden være indstillet på at arbejde med din egen personlige udvikling og på at involvere dig personligt i samspillet med medstuderende og undervisere i uddannelsesforløbet.

Optagelse baseres på din skriftlige ansøgning, samt på en personlig samtale (ansøgermøde), hvor din modenhed, sociale kompetence, motivation og erfaring vurderes.

Ansøgning sendes til post@danmarksenneagramskole.dk

*Hvis ikke du har de krævede formelle uddannelser, er det muligt at få vurderet dine realkompetence på baggrund af alder, beskæftigelse og fritidsinteresser.

Pris

Coachuddannelsen uddannelsen tager ét år.

Pris: 38.600 kr. 

Prisen er inklusiv undervisning, egenterapi, supervision, eksamen og certificering.

Forbehold for prisændring i forbindelse med akkrediteringsprocessen gennem Dansk Psykoterapeutforening

Dato for uddannelseshold

NÆSTE HOLD START: 16. august 2024

Hold 4 *Uddannelsen er åben for tilmeldinger.

Arbejdsmodul 01: 16. og 17. august 2024

(OPSTART) 

Arbejdsmodul 02: 20. og 21. september 2024 

Arbejdsmodul 03: 01. og 02. november 2024

Arbejdsmodul 04: 29. og 30. november 2024

Arbejdsmodul 05: 24. og 25. januar 2025

Arbejdsmodul 06: 21. og 22. februar 2025     

Arbejdsmodul 07: 21. og 22. marts 2025 

Arbejdsmodul 08: 09. og 10. maj 2025  

Arbejdsmodul 09: 22.og 23. august 2025

Arbejdsmodul 10: 26. og 27. september 2025 

Eksamen, Enneagram Personality Practitioner (EPP) = 27. september 2025   

Hold 3

Arbejdsmodul 01: 27. og 28. januar 2023 (OPSTART)*

Arbejdsmodul 02: 24. og 25. februar 2023* 

Arbejdsmodul 03: 17. og 18. marts 2023*

Arbejdsmodul 04: 28. og 29. april 2023* 

Arbejdsmodul 05: 02. og 03. juni 2023 

Arbejdsmodul 06: 23. og 24. juni 2023 

Arbejdsmodul 07: 01. og 02. september 2023 

Arbejdsmodul 08: 29. og 30. september 2023  

Arbejdsmodul 09: 03. og 04. november 2023 

Arbejdsmodul 10: 01. og 02. december 2023 

Eksamen, Enneagram Personality Practitioner (EPP) = 02. december 2023

 

Meritoverførsel

Du kan søge om meritoverførsel fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser. Der kræves dokumentation i form af studieordning og undervisningsplaner med angivelse af lektionstal og gennemgåede temaer, samt dokumentation for beståede eksaminer, og så vidt muligt et overdragelsesdokument (udarbejdet og anbefalet af Dansk Psykoterapeut forenings forum for uddannelsessteder) fra det uddannelsessted du kommer fra.

Optagelse indebærer en studieforberedende samtale med Danmarks EnneagramSkoles underviser/studievejleder.

Danmarks EnneagramSkole kan, hvis det vurderes nødvendigt, stille krav om at du, inden eller sideløbende med din opstart på uddannelsen, supplerer din hidtidige psykoterapeutuddannelse på specifikke områder indenfor en bestemt tidsramme. I den forbindelse kan Danmarks EnneagramSkole tilbyde undervisning inden for udvalgte temaer og emner til dagspris.

Bemærk! Vores Enneagram PsykoTerapeut uddannelse er på 4 år. Du skal som studerende være færdig med uddannelsen og eksamen senest 6 år efter start.

Studieordning

START på: Enneagram PsykoTerapeut (EPT), Hold 3, 27. og 28. januar 2023 kl. 9.00

Undervisningstider = Fredage og lørdage 09.00 – 16.00.

DATOER EPP, 1. året:
Arbejdsmodul 01: 27. og 28. januar 2023 (OPSTART) -Grundlæggende Gurdjieff viden og grundlæggende Enneagram viden
Arbejdsmodul 02: 24. og 25. februar 2023 -Systemisk Tænkning – Joharis vindue og Enneagram-typerne
Arbejdsmodul 03: 17. og 18. marts 2023 -Grundlæggende Enneagram viden – Grundlæggende Gestalt viden og Grundlæggende NLP viden
Arbejdsmodul 04: 28. og 29. april 2023 -Psykopatologi – Enneagrammets Psykologiske Udviklingsniveauer-/Sundhedsniveauer

Arbejdsmodul 05: 02. og 03. juni 2023 -Temperamenter, Objektrelationer
Arbejdsmodul 06: 23. og 24. juni 2023 -Barndomsmønstre og Jeg-grænser
Arbejdsmodul 07: 01. og 02. september 2023-Instinkter og Midtvejsevalueringsprøve
Arbejdsmodul 08: 29. og 30. september 2023 -27 Instinkt-varianter (sub-typer)

Arbejdsmodul 09: 03. og 04. november 2023 -Sociale grupper – Harmoniske grupper
Arbejdsmodul 10: 01. og 02. december 2023 – Konflikthåndtering

Eksamen, Enneagram Personality Practitioner (EPP) = 02. december 2023

DATOER EMP, 2. året:
Arbejdsmodul 11: 19. og 20. januar 2024 -Psykisk struktur, indre kritiker og grundmodel til terapeutisk samtale samt intro til supervision og egenterapi
Arbejdsmodul 12: 09. og 10. februar 2024 -Skygge arbejde, Vrede håndtering og det multihistorelle univers i narrativ terapi
Arbejdsmodul 13: 15. og 16. marts 2024 -Sprog, Sprogmønster arbejde og opstart af Supervision (uden for undervisningstiden)
Arbejdsmodul 14: 19. og 20. april 2024 -Sprog fortsat og oplæg i metateori
Arbejdsmodul 15: 24. og 25. maj 2024 -Værdi- og Essensarbejde
Arbejdsmodul 16: 14. og 15. juni 2024 -Værdi- og Essensarbejde fortsat
Arbejdsmodul 17: 30. og 31. august 2024 -Uudnyttet Talenter
Arbejdsmodul 18: 13. og 14. september 2024 -Uudnyttet Talenter fortsat
Arbejdsmodul 19: 04. og 05. oktober 2024 -Bodyfulness(Kropsfuldhed), Heartfulness(Hjertefuldhed) og introduktion til Gestaltterapi
Arbejdsmodul 20: 08. og 09. november 2024 -Mindfulness(Tankefuldhed), Meditation, Radikalt Åndedrætsarbejde og Kontaktformer i  gestaltterapi

Eksamen, Enneagram Master Practitioner (EMP) = 06. og 07. december 2024

DATOER EGM, 3. året:
Arbejdsmodul 21: 17. og 18. januar 2025 -Dybdearbejde med Id, Ego og Superego
Arbejdsmodul 22: 07. og 08. februar 2025 -Dybdearbejde med Id, Ego og Superego fortsat
Arbejdsmodul 23: 14. og 15. marts 2025 -Objektrelations-grupper
Arbejdsmodul 24: 25. og 26. april 2025 -Objektrelations-grupper fortsat og narrativ bevidning
Arbejdsmodul 25: 23. og 24. maj 2025 -Essentielle kvaliteter samt Eksternalisering i narrativ terapi
Arbejdsmodul 26: 13. og 14. juni 2025 -Dyder samt Positionskort i narrativ terapi
Arbejdsmodul 27: 29. og 30. august 2025 -Hellige Ideer og Opsamling af Gestalt samt narrativ terapi
Arbejdsmodul 28: 19. og 20. september 2025 – Hellige Ideer fortsat

Arbejdsmodul 29: 24. og 25. oktober 2025 -Parforholdet, herunder Imago terapi, kærlighedssprog og instinkter
Arbejdsmodul 30: 28. og 29. november 2025 – Parforholdet fortsat

Eksamen, Enneagram GrandMaster (EGM) = 09. og 10. januar 2026

DATOER EPT, 4. året:
Arbejdsmodul 31: 30. og 31. januar 2026 -Det dybere instinkt-arbejde
Arbejdsmodul 32: 27. og 28. februar 2026 -Det dybere instinkt-arbejde fortsat
Arbejdsmodul 33: 27. og 28. marts 2026 -Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer
Arbejdsmodul 34: 24. og 25. april 2026 -Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer
Arbejdsmodul 35: 29. og 30. maj 2026 -Pilenes stier, psykologisk integration
Arbejdsmodul 36: 19. og 20. juni 2026 -Pilenes stier, psykologisk integration
Arbejdsmodul 37: 21. og 22. august 2026 -Integral terapi og det Integrale Enneagram

Arbejdsmodul 38: 18. og 19. september 2026 -Integral terapi og det Integrale Enneagram fortsat
Arbejdsmodul 39: 23. og 24. oktober 2026 -Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams
Arbejdsmodul 40: 13. og 14. november 2026 -Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams, fortsat

Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 1. havldel af de studerende: 27. november 2026
Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 2. halvdel af de studerende: 04.  december 2026

Eksamen, Enneagram PsykoTerapeut (EPT) = 11. og 12. december 2026

Supervision og egenterapi:
Al supervision og en del af egenterapien ligger i forlængelse af undervisningen, startende fra modul 11.
Tidspunkterne er enten:
Fredag 16.30 til 19.30 Lørdag 16.30-19.30 eller Søndag 9-12

Forskermodul:

5 forsker moduler undervises online af Dansk Psykoterapuet Forening og kan tages på 3. og 4. år. Datoer kendes ikke endnu. Forskermodulerne er frivillige, dog kraftigt anbefalet.

Hele uddannelsen i timer:

 • Teori og metode:                           693 sessioner af 45 minutter (520 timer)
 • Supervision i gruppe:                    50 sessioner af 45 minutter (37,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
 • Supervision:                                    150 sessioner af 45 minutter (112,5 time) (ligger i undervisningstiden)
 • EgenTerapi i gruppe:                     30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
 • EgenTerapi/Selvrefleksion:          120 sessioner af 45 minutter (90 timer) (ligger i undervisningstiden)
 • Selvrefleksion:                                      30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
 • Øvegruppe sessioner første år:    16 sessioner af 45 minutter (4 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)
 • Øvegruppe sessioner andet år:     20 sessioner af 45 minutter (5 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)
 • I alt, ekskl. tid til eksamen:             1109 sessioner af 45 minutter (832 timer).

Supervision og egenterapi (i gruppe) ligger uden for undervisningstiden med opstart efter 3 modul på andet år af uddannelsen.

Anerkendelse

                      

Danmarks EnneagramSkole er godkendt Enneagramskole, NLP Skole og Psykoterapeutisk Institut.

Master Coachuddannelse

– Enneagram Master Practitioner

 

På denne uddannelse opnår du solid enneagram-kundskab til brug i samtale, ledelse og coaching. For dig som allerede arbejder med mennesker, er dette en efteruddannelse, som vil bringe dig videre i dit relationsarbejde og styrke dit naturlige lederskab. Du vil bliver eksamineret og certificeret Enneagrammet og NLP Master practitioner.  

Din egen personlige udvikling og øgede selvindsigt, vil give dig et robust fundament og en følelse af eget Selv og Værd. Det er din væsentligste læring til at mestre nærvær. På Enneagram Master Practitioner uddannelsen begynder egenterapi og supervision. Begge dele foregår i mindre grupper i forlængelse af moduler. Både egenterapi og supervision er helt essentielt for selvudvikling og også for din udvikling af selvreflektion, evnen til at dele det der er svært, læren om andre og din relation til andre. Alle dele er essentielle for at kunne arbejde med mennesker, både som Coach, Leder og Terapeut/psykoterapeut.

Jo mere du træner at kunne være med den tunge del af din egen livshistorie, desto bedre vil du kunne være med de svære dele af andres livshistorie, og det er afgørende for at skabe et tillidsfuldt rum og vil øge klientens/medarbejdernes rubusthed til at kunne være med sin livshistorie.

 

Hvad indeholder en Enneagram Master Practitioner?

Hvis man ønsker en Master Practitioner i Enneagrammet og NLP (EMP) kan man fortsætte med 2. året, hvor man gennem cirkulær læringsmetode vil komme dybere ind i Enneagram– og NLP læringen. Den studerende introduceres desuden til krise, traumer, sorg, årsag for konflikter, deres dynamik og håndtering og kommunikation med underbevidstheden. EMP’en løber over yderligere 10 moduler med eksamens- og certificeringsmodul.

  Ønsker man den fulde uddannelse til Enneagram Psykoterapeut kan man fortsætte med den 2- årige overbygning. Den fulde uddannelsesbeskrivelse til dette kan rekvireres ved efterspørgsel. Ved uddybende spørgsmål eller yderligere information er du velkommen til at kontakte os på telefon, mail, eller du er velkommen til at deltage i vores informationsaften d. 26. oktober kl. 19- 21.

  Indhold

  Uddannelsen og træningen til EMP vil, ud over at indeholde emnerne fra EPP’en, omfatte emner som:

  • Avanceret NLP-forståelse og færdighed
  • Avanceret submodalitetsarbejde
  • Metamodellen GUF
  • Metaprogrammer om motivation, kommunikation og ledelse
  • Modeling  opgave
  • Vredeshåndtering
  • Det Multihistorielle Univers i narrativ terapi
  • Sprogmønstre og eksternalisering i narrativ terapi
  • Introduktion til gestaltterapi
  • Avancerede sprogmønstre og Milton modellen
  • Uudnyttede talenter gennem Enneagrammet
  • Bodyfulness, Heartfulness og Mindfulness
  • Værdiarbejde for hver af typerne
  • Det dynamiske Enneagram, tryghedspunktet, desintegration og integration inkl. the missing piece
  • Dybere instinktarbejde og afbalancering af Instinkterne

  Uddannelsen og træningen løber over 10 moduler af 14 timer hver, samt 30 timers træning i obligatoriske øvegrupper, som I selv afholder mellem hver modul.

  Egenterapi og supervision er en obligatorisk del af uddannelsen og disse timer lægges i forlængelse af undervisningen fredage og lørdage. Enkelte gange kan det være nødvendigt at tage søndag formiddage i brug. I vil ved opstart få udleveret et skema med datoer og tidspunkter.

  Der vil blive afholdt i gennemsnit et modul om måneden bestående af en fredag samt en lørdag fra kl 9.00 – 16.00.

  Sidste modul vil bestå af et eksamensmodul med indlagt certificering.

  Ændringer kan forekomme da vi er i en spændende akkrediteringproces, som kommer til at gavne alle studerende og faget i Danmark.

  ECTS

  Den samlede uddannelse svarer til 80 ECTS point

  1. år 15 ECTS point

  2. år 15 ECTS point

  3. år 20 ECTS point

  2. år 40 ECTS point

  Titel: ENNEAGRAM MASTER PRACTITIONER

  Vi er godkendt Enneagramskole, NLP Skole og Psykoterapeutisk Institut og du får et international og dansk skolegodkendt uddannelsesbevis.

  2. året – EMP uddannelsen består af modul 11 til og med 20

   

  Undervisning

  Undervisningen og træningen består i en vekselvirkning mellem oplæg og demonstrationer af arbejdsmetoder fra vores erfarne lærere, og dels som individuelle praktiske øvelser og praktiske øvelser i grupper, hvor du får færdighedstræning i det læringsstof, der er i uddannelsesforløbet.

  Der vil blive brugt flere forskellige former for feedback/supervision.

  Undervisningen er krydret med musik og en gang i mellem vil der også blive brugt små videoklip. Undervisningsformen er både nærværende, fordybende, rolig, energifyldt, motiverende, og engagerende. 

  Adgangskrav

   

  Du kan søge optagelse på kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund*.

  Det er muligt at søge optagelse på merit fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser

  Uddannelsesmæssige krav:

  Kvote 1:

  Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

  Kvote 2:

  Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering.

  Kvote 3:

  Ansøgere med en mellemlang eller længere erhvervs- eller faguddannelse, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering af realkompetencer og livserfaring.

  Det gælder fx hvis du er uddannet SoSu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, zoneterapeut, misbrugsbehandler, fængselsbetjent, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.

  En forudsætning for optagelse på dispensation på kvote 3 er, at du har suppleret din uddannelse med kurser fra højere læreranstalter eller lignende (åbent universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole, diplomuddannelser eller lignende) inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, mentoring og pædagogik.

  Generelle krav til alle ansøgere:

  1.

  Du skal være fyldt 25 år og have mindst 3 års relevant erhvervserfaring.

  Det kan enten være indenfor din profession (kvote 1) eller ved at have arbejdet med andre mennesker (kvote 2 og 3) indenfor fx undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, mentoring, misbrugsbehandling, arbejde som plejefamilie, alternativ behandling.

  Anden erfaring, som fx ulandsarbejde, frivilligt socialt arbejde, ophold i udlandet af længere varighed, højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge, kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring.

  2.

  Du skal kunne dokumentere en vis viden om psykologiske eller terapeutiske teorier og principper.

  Her kan du fx bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra fx tidligere terapeutiske uddannelser eller kurser, udviklingsgrupper, kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fx fra et Voksen pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, et højskoleophold, HF eller lignende.

  3.

  Du skal demonstrere, at du har udviklet sociale kompetencer, modenhed og robusthed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv, og til at kunne leve dig ind i og rumme andre menneskers model af verden. Du skal desuden være indstillet på at arbejde med din egen personlige udvikling og på at involvere dig personligt i samspillet med medstuderende og undervisere i uddannelsesforløbet.

  Optagelse baseres på din skriftlige ansøgning, samt på en personlig samtale (ansøgermøde), hvor din modenhed, sociale kompetence, motivation og erfaring vurderes.

  *Hvis ikke du har de krævede formelle uddannelser, er det muligt at få vurderet dine realkompetence på baggrund af alder, beskæftigelse og fritidsinteresser.

  Pris

  Master Coachuddannelsen uddannelsen tager to år.

  Prisen pr. år:

  1. år: 38.600 kr. 

  2. år 38.600 kr. 

  Prisen er inklusiv undervisning, egenterapi, supervision, eksamen og certificering.

  Forbehold for prisændring i forbindelse med akkrediteringsprocessen gennem Dansk Psykoterapeutforening

  Dato for uddannelseshold

  DATOER EMP, 2. året: 

  Hold 4

  Arbejdsmodul 11: 07 og 08. november 2025
  Arbejdsmodul 12: 05. og 06. december 2025
  Arbejdsmodul 13: 16. og 17. januar 2026
  Arbejdsmodul 14: 20. og 21. februar 2026
  Arbejdsmodul 15: 20. og 21. marts 2026
  Arbejdsmodul 16: 10. og 11. april 2026 
  Arbejdsmodul 17: 01. og 02. maj 2026 
  Arbejdsmodul 18: 14. og 15. august 2026  

  Arbejdsmodul 19: 04. og 05. September 2026 

  Arbejdsmodul 20: 02. og 03. oktober 2026 

  Eksamen, Enneagram Master Practitioner (EMP) = 06. og 07. november 2026 

  Hold 3

  Arbejdsmodul 11: 19. og 20. januar 2024 

  Arbejdsmodul 12: 09. og 10. februar 2024 

  Arbejdsmodul 13: 15. og 16. marts 2024 

  Arbejdsmodul 14: 19. og 20. april 2024 

  Arbejdsmodul 15: 24. og 25. maj 2024 

  Arbejdsmodul 16: 14. og 15. juni 2024 

  Arbejdsmodul 17: 30. og 31. august 2024 

  Arbejdsmodul 18: 13. og 14. september 2024 

  Arbejdsmodul 19: 04. og 05. oktober 2024 

  Arbejdsmodul 20: 08. og 09. november 2024 

  Eksamen, Enneagram Master Practitioner (EMP) = 06. og 07. december 2024 

  Meritoverførsel

  Du kan søge om meritoverførsel fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser. Der kræves dokumentation i form af studieordning og undervisningsplaner med angivelse af lektionstal og gennemgåede temaer, samt dokumentation for beståede eksaminer, og så vidt muligt et overdragelsesdokument (udarbejdet og anbefalet af Dansk Psykoterapeut forenings forum for uddannelsessteder) fra det uddannelsessted du kommer fra.

  Optagelse indebærer en studieforberedende samtale med Danmarks EnneagramSkoles underviser/studievejleder.

  Danmarks EnneagramSkole kan, hvis det vurderes nødvendigt, stille krav om at du, inden eller sideløbende med din opstart på uddannelsen, supplerer din hidtidige psykoterapeutuddannelse på specifikke områder indenfor en bestemt tidsramme. I den forbindelse kan Danmarks EnneagramSkole tilbyde undervisning inden for udvalgte temaer og emner til dagspris.

  Bemærk! Vores Enneagram PsykoTerapeut uddannelse er på 4 år. Du skal som studerende være færdig med uddannelsen og eksamen senest 6 år efter start.

  Studieordning

  START på: Enneagram PsykoTerapeut (EPT), Hold 3, 27. og 28. januar 2023 kl. 9.00

  Undervisningstider = Fredage og lørdage 09.00 – 16.00.

  DATOER EPP, 1. året:
  Arbejdsmodul 01: 27. og 28. januar 2023 (OPSTART) -Grundlæggende Gurdjieff viden og grundlæggende Enneagram viden
  Arbejdsmodul 02: 24. og 25. februar 2023 -Systemisk Tænkning – Joharis vindue og Enneagram-typerne
  Arbejdsmodul 03: 17. og 18. marts 2023 -Grundlæggende Enneagram viden – Grundlæggende Gestalt viden og Grundlæggende NLP viden
  Arbejdsmodul 04: 28. og 29. april 2023 -Psykopatologi – Enneagrammets Psykologiske Udviklingsniveauer-/Sundhedsniveauer

  Arbejdsmodul 05: 02. og 03. juni 2023 -Temperamenter, Objektrelationer
  Arbejdsmodul 06: 23. og 24. juni 2023 -Barndomsmønstre og Jeg-grænser
  Arbejdsmodul 07: 01. og 02. september 2023-Instinkter og Midtvejsevalueringsprøve
  Arbejdsmodul 08: 29. og 30. september 2023 -27 Instinkt-varianter (sub-typer)

  Arbejdsmodul 09: 03. og 04. november 2023 -Sociale grupper – Harmoniske grupper
  Arbejdsmodul 10: 01. og 02. december 2023 – Konflikthåndtering

  Eksamen, Enneagram Personality Practitioner (EPP) = 02. december 2023

  DATOER EMP, 2. året:
  Arbejdsmodul 11: 19. og 20. januar 2024 -Psykisk struktur, indre kritiker og grundmodel til terapeutisk samtale samt intro til supervision og egenterapi
  Arbejdsmodul 12: 09. og 10. februar 2024 -Skygge arbejde, Vrede håndtering og det multihistorelle univers i narrativ terapi
  Arbejdsmodul 13: 15. og 16. marts 2024 -Sprog, Sprogmønster arbejde og opstart af Supervision (uden for undervisningstiden)
  Arbejdsmodul 14: 19. og 20. april 2024 -Sprog fortsat og oplæg i metateori
  Arbejdsmodul 15: 24. og 25. maj 2024 -Værdi- og Essensarbejde
  Arbejdsmodul 16: 14. og 15. juni 2024 -Værdi- og Essensarbejde fortsat
  Arbejdsmodul 17: 30. og 31. august 2024 -Uudnyttet Talenter
  Arbejdsmodul 18: 13. og 14. september 2024 -Uudnyttet Talenter fortsat
  Arbejdsmodul 19: 04. og 05. oktober 2024 -Bodyfulness(Kropsfuldhed), Heartfulness(Hjertefuldhed) og introduktion til Gestaltterapi
  Arbejdsmodul 20: 08. og 09. november 2024 -Mindfulness(Tankefuldhed), Meditation, Radikalt Åndedrætsarbejde og Kontaktformer i  gestaltterapi

  Eksamen, Enneagram Master Practitioner (EMP) = 06. og 07. december 2024

  DATOER EGM, 3. året:
  Arbejdsmodul 21: 17. og 18. januar 2025 -Dybdearbejde med Id, Ego og Superego
  Arbejdsmodul 22: 07. og 08. februar 2025 -Dybdearbejde med Id, Ego og Superego fortsat
  Arbejdsmodul 23: 14. og 15. marts 2025 -Objektrelations-grupper
  Arbejdsmodul 24: 25. og 26. april 2025 -Objektrelations-grupper fortsat og narrativ bevidning
  Arbejdsmodul 25: 23. og 24. maj 2025 -Essentielle kvaliteter samt Eksternalisering i narrativ terapi
  Arbejdsmodul 26: 13. og 14. juni 2025 -Dyder samt Positionskort i narrativ terapi
  Arbejdsmodul 27: 29. og 30. august 2025 -Hellige Ideer og Opsamling af Gestalt samt narrativ terapi
  Arbejdsmodul 28: 19. og 20. september 2025 – Hellige Ideer fortsat

  Arbejdsmodul 29: 24. og 25. oktober 2025 -Parforholdet, herunder Imago terapi, kærlighedssprog og instinkter
  Arbejdsmodul 30: 28. og 29. november 2025 – Parforholdet fortsat

  Eksamen, Enneagram GrandMaster (EGM) = 09. og 10. januar 2026

  DATOER EPT, 4. året:
  Arbejdsmodul 31: 30. og 31. januar 2026 -Det dybere instinkt-arbejde
  Arbejdsmodul 32: 27. og 28. februar 2026 -Det dybere instinkt-arbejde fortsat
  Arbejdsmodul 33: 27. og 28. marts 2026 -Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer
  Arbejdsmodul 34: 24. og 25. april 2026 -Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer
  Arbejdsmodul 35: 29. og 30. maj 2026 -Pilenes stier, psykologisk integration
  Arbejdsmodul 36: 19. og 20. juni 2026 -Pilenes stier, psykologisk integration
  Arbejdsmodul 37: 21. og 22. august 2026 -Integral terapi og det Integrale Enneagram

  Arbejdsmodul 38: 18. og 19. september 2026 -Integral terapi og det Integrale Enneagram fortsat
  Arbejdsmodul 39: 23. og 24. oktober 2026 -Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams
  Arbejdsmodul 40: 13. og 14. november 2026 -Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams, fortsat

  Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 1. havldel af de studerende: 27. november 2026
  Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 2. halvdel af de studerende: 04.  december 2026

  Eksamen, Enneagram PsykoTerapeut (EPT) = 11. og 12. december 2026

  Supervision og egenterapi:
  Al supervision og en del af egenterapien ligger i forlængelse af undervisningen, startende fra modul 11.
  Tidspunkterne er enten:
  Fredag 16.30 til 19.30 Lørdag 16.30-19.30 eller Søndag 9-12

  Forskermodul:

  5 forsker moduler undervises online af Dansk Psykoterapuet Forening og kan tages på 3. og 4. år. Datoer kendes ikke endnu. Forskermodulerne er frivillige, dog kraftigt anbefalet.

  Hele uddannelsen i timer:

  • Teori og metode:                           693 sessioner af 45 minutter (520 timer)
  • Supervision i gruppe:                    50 sessioner af 45 minutter (37,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • Supervision:                                    150 sessioner af 45 minutter (112,5 time) (ligger i undervisningstiden)
  • EgenTerapi i gruppe:                     30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • EgenTerapi/Selvrefleksion:          120 sessioner af 45 minutter (90 timer) (ligger i undervisningstiden)
  • Selvrefleksion:                                      30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • Øvegruppe sessioner første år:    16 sessioner af 45 minutter (4 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)
  • Øvegruppe sessioner andet år:     20 sessioner af 45 minutter (5 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)
  • I alt, ekskl. tid til eksamen:             1109 sessioner af 45 minutter (832 timer).

  Supervision og egenterapi (i gruppe) ligger uden for undervisningstiden med opstart efter 3 modul på andet år af uddannelsen.

  Anerkendelse

                        

  Danmarks EnneagramSkole er godkendt Enneagramskole, NLP Skole og Psykoterapeutisk Institut.

  Grand Coach – Enneagram Grand Master

  På denne uddannelse går vi dybere ind i den esoteriske lære og enneagram kundskab vil påny folde sig ud og åbne en ny dimension til undren og åbenbaring. Vil er nu også klar til mere psykoterapi og vi vil integrerer Narrativ terapi, Gestalt terapi, Systemisk Terapi, Neuro Lingvistisk Programmering/Psykologi, Somatisk Terapi samt Åndedrætsarbejde. Du vil bliver eksamineret og certificeret Enneagram Grand Master og påbegynde forskermodul til brug i din afsluttende opgave på 4. året.

  I din egen personlige udvikling og øgede selvindsigt, vil dit fundament og din oplevelse af eget Selv og Værd være naturlig integreret og du vil opleve dine medmennesker i et nyt skær.

  Vi har Knud Ejler Løgstrups håndmetafor som styrende etisk faktor i vores uddannelser og arbejde:
  Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden han holder noget af dets liv i sin egen hånd

   

  Indhold

  Modul 21, (2 dage):   Dybdearbejde med Id, Ego og Superego  

  Modul 22, (2 dage):   Dybdearbejde med Id, Ego og Superego fortsat  

  Modul 23, (2 dage):   Objektrelations-grupper  

  Modul 24, (2 dage):   Objektrelations-grupper fortsat og narrativ bevidning  

  Modul 25, (2 dage):   Essentielle kvaliteter samt Eksternalisering i narrativ terapi  

  Modul 26, (2 dage):   Dyder samt Positionskort i narrativ terapi  

  Modul 27, (2 dage):   Hellige Ideer og Opsamling af Gestalt samt narrativ terapi  

  Modul 28, (2 dage):   Hellige Ideer fortsat  

  Modul 29, (2 dage):   Parforholdet, herunder Imago terapi, kærlighedssprog og instinkter  

  Modul 30, (2 dage):   Parforholdet fortsat.

  * med forbehold for at vi kan lave små justeringer løbende

  Uddannelsen og træningen løber over 10 moduler af 14 timer hver, samt 30 timers træning i obligatoriske øvegrupper, som I selv afholder mellem hver modul.

  Egenterapi og supervision er en obligatorisk del af uddannelsen og disse timer lægges i forlængelse af undervisningen fredage og lørdage. Enkelte gange kan det være nødvendigt at tage søndag formiddage i brug. I vil ved opstart få udleveret et skema med datoer og tidspunkter.

  Der vil blive afholdt i gennemsnit et modul om måneden bestående af en fredag samt en lørdag fra kl 9.00 – 16.00.

  Sidste modul vil bestå af et eksamensmodul med indlagt certificering.

  Ændringer kan forekomme da vi er i en spændende akkrediteringproces, som kommer til at gavne alle studerende og faget i Danmark.

  ECTS

  Den samlede uddannelse svarer til 80 ECTS point

  1. år 15 ECTS point

  2. år 15 ECTS point

  3. år 20 ECTS point

  2. år 40 ECTS point

  Titel: Enneagram Grand Master

  Vi er godkendt Enneagramskole, NLP Skole og Psykoterapeutisk Institut og du får et international og dansk skolegodkendt uddannelsesbevis.

  EGM uddannelsen består af modul 21 til og med 30.

  Undervisning

  Undervisningen og træningen består i en vekselvirkning mellem oplæg og demonstrationer af arbejdsmetoder fra vores erfarne lærere, og dels som individuelle praktiske øvelser og praktiske øvelser i grupper, hvor du får færdighedstræning i det læringsstof, der er i uddannelsesforløbet.

  Der vil blive brugt flere forskellige former for feedback/supervision.

  Undervisningen er krydret med musik og en gang i mellem vil der også blive brugt små videoklip. Undervisningsformen er både nærværende, fordybende, rolig, energifyldt, motiverende, og engagerende. 

  Forskningsmodul

  Fra 2024 er det en obligatorisk del af uddannelsen af deltage i forskningsmodulerne udbudt af Dansk Psykoterapeutforening(DPFO).

  Modullerne udbydes løbende gennem DPFO og afholdes online.

  Du kan læse mere via dette LINK

  Adgangskrav

   

  Du kan søge optagelse på kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund*.

  Det er muligt at søge optagelse på merit fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser

  Uddannelsesmæssige krav:

  Kvote 1:

  Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

  Kvote 2:

  Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering.

  Kvote 3:

  Ansøgere med en mellemlang eller længere erhvervs- eller faguddannelse, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering af realkompetencer og livserfaring.

  Det gælder fx hvis du er uddannet SoSu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, zoneterapeut, misbrugsbehandler, fængselsbetjent, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.

  En forudsætning for optagelse på dispensation på kvote 3 er, at du har suppleret din uddannelse med kurser fra højere læreranstalter eller lignende (åbent universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole, diplomuddannelser eller lignende) inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, mentoring og pædagogik.

  Generelle krav til alle ansøgere:

  1.

  Du skal være fyldt 25 år og have mindst 3 års relevant erhvervserfaring.

  Det kan enten være indenfor din profession (kvote 1) eller ved at have arbejdet med andre mennesker (kvote 2 og 3) indenfor fx undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, mentoring, misbrugsbehandling, arbejde som plejefamilie, alternativ behandling.

  Anden erfaring, som fx ulandsarbejde, frivilligt socialt arbejde, ophold i udlandet af længere varighed, højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge, kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring.

  2.

  Du skal kunne dokumentere en vis viden om psykologiske eller terapeutiske teorier og principper.

  Her kan du fx bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra fx tidligere terapeutiske uddannelser eller kurser, udviklingsgrupper, kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fx fra et Voksen pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, et højskoleophold, HF eller lignende.

  3.

  Du skal demonstrere, at du har udviklet sociale kompetencer, modenhed og robusthed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv, og til at kunne leve dig ind i og rumme andre menneskers model af verden. Du skal desuden være indstillet på at arbejde med din egen personlige udvikling og på at involvere dig personligt i samspillet med medstuderende og undervisere i uddannelsesforløbet.

  Optagelse baseres på din skriftlige ansøgning, samt på en personlig samtale (ansøgermøde), hvor din modenhed, sociale kompetence, motivation og erfaring vurderes.

  *Hvis ikke du har de krævede formelle uddannelser, er det muligt at få vurderet dine realkompetence på baggrund af alder, beskæftigelse og fritidsinteresser.

  Pris

  Grand Coachuddannelsen uddannelsen tager tre år.

  Prisen pr. år:

  1. år: 38.600 kr. 

  2. år 38.600 kr.

  3. år 38.600 kr.

  Prisen er inklusiv undervisning, egenterapi, supervision, eksamen og certificering.

  Forbehold for prisændring i forbindelse med akkrediteringsprocessen gennem Dansk Psykoterapeutforening

  Dato for uddannelseshold

  DATOER EGM, 3. året: 

  Hold 4

  Arbejdsmodul 21: 08. og 09. januar 2027
  Arbejdsmodul 22: 12. og 13. februar 2027
  Arbejdsmodul 23: 12. og 13. marts 2027
  Arbejdsmodul 24: 09. og 10. april 2027
  Arbejdsmodul 25: 30. april og 01. maj 2027
  Arbejdsmodul 26: 04. og 05. juni 2027  

  Arbejdsmodul 27: 13. og 14. august 2027 
  Arbejdsmodul 28: 10. og 11. september 2027  

  Arbejdsmodul 29: 08. og 09. oktober 2027  

  Arbejdsmodul 30: 12. og 13. november 2027 

  Eksamen, Enneagram GrandMaster (EGM) = 10. og 11. december 2027 

  Hold 3

  Arbejdsmodul 21: 17. og 18. januar 2025 

  Arbejdsmodul 22: 07. og 08. februar 2025 

  Arbejdsmodul 23: 14. og 15. marts 2025 

  Arbejdsmodul 24: 25. og 26. april 2025 

  Arbejdsmodul 25: 23. og 24. maj 2025 

  Arbejdsmodul 26: 13. og 14. juni 2025 

  Arbejdsmodul 27: 29. og 30. august 2025 

  Arbejdsmodul 28: 19. og 20. september 2025 

  Arbejdsmodul 29: 24. og 25. oktober 2025 

  Arbejdsmodul 30: 28. og 29. november 2025 

  Eksamen, Enneagram GrandMaster (EGM) = 09. og 10. januar 2026

  Hold 2

  Arbejdsmodul 21: 27. og 28. oktober 2023

  Arbejdsmodul 22: 24. og 25. november 2023

  Arbejdsmodul 23: 05. og 06. januar 2024

  Arbejdsmodul 24: 02. og 03. februar 2024

  Arbejdsmodul 25: 01. og 02. marts 2024

  Arbejdsmodul 26: 05. og 06. april 2024

  Arbejdsmodul 27: 03. og 04. maj 2024

  Arbejdsmodul 28: 31. maj og 01. juni 2024 

  Arbejdsmodul 29: 23. og 24. august 2024

  Arbejdsmodul 30: 27. og 28. september 2024 

  Eksamen, Enneagram GrandMaster (EGM) = 25. og 26. oktober 2024 

   

   

  Meritoverførsel

  Du kan søge om meritoverførsel fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser. Der kræves dokumentation i form af studieordning og undervisningsplaner med angivelse af lektionstal og gennemgåede temaer, samt dokumentation for beståede eksaminer, og så vidt muligt et overdragelsesdokument (udarbejdet og anbefalet af Dansk Psykoterapeut forenings forum for uddannelsessteder) fra det uddannelsessted du kommer fra.

  Optagelse indebærer en studieforberedende samtale med Danmarks EnneagramSkoles underviser/studievejleder.

  Danmarks EnneagramSkole kan, hvis det vurderes nødvendigt, stille krav om at du, inden eller sideløbende med din opstart på uddannelsen, supplerer din hidtidige psykoterapeutuddannelse på specifikke områder indenfor en bestemt tidsramme. I den forbindelse kan Danmarks EnneagramSkole tilbyde undervisning inden for udvalgte temaer og emner til dagspris.

  Bemærk! Vores Enneagram PsykoTerapeut uddannelse er på 4 år. Du skal som studerende være færdig med uddannelsen og eksamen senest 6 år efter start.

  Studieordning

  START på: Enneagram PsykoTerapeut (EPT), Hold 3, 27. og 28. januar 2023 kl. 9.00

  Undervisningstider = Fredage og lørdage 09.00 – 16.00.

  DATOER EPP, 1. året:
  Arbejdsmodul 01: 27. og 28. januar 2023 (OPSTART) -Grundlæggende Gurdjieff viden og grundlæggende Enneagram viden
  Arbejdsmodul 02: 24. og 25. februar 2023 -Systemisk Tænkning – Joharis vindue og Enneagram-typerne
  Arbejdsmodul 03: 17. og 18. marts 2023 -Grundlæggende Enneagram viden – Grundlæggende Gestalt viden og Grundlæggende NLP viden
  Arbejdsmodul 04: 28. og 29. april 2023 -Psykopatologi – Enneagrammets Psykologiske Udviklingsniveauer-/Sundhedsniveauer

  Arbejdsmodul 05: 02. og 03. juni 2023 -Temperamenter, Objektrelationer
  Arbejdsmodul 06: 23. og 24. juni 2023 -Barndomsmønstre og Jeg-grænser
  Arbejdsmodul 07: 01. og 02. september 2023-Instinkter og Midtvejsevalueringsprøve
  Arbejdsmodul 08: 29. og 30. september 2023 -27 Instinkt-varianter (sub-typer)

  Arbejdsmodul 09: 03. og 04. november 2023 -Sociale grupper – Harmoniske grupper
  Arbejdsmodul 10: 01. og 02. december 2023 – Konflikthåndtering

  Eksamen, Enneagram Personality Practitioner (EPP) = 02. december 2023

  DATOER EMP, 2. året:
  Arbejdsmodul 11: 19. og 20. januar 2024 -Psykisk struktur, indre kritiker og grundmodel til terapeutisk samtale samt intro til supervision og egenterapi
  Arbejdsmodul 12: 09. og 10. februar 2024 -Skygge arbejde, Vrede håndtering og det multihistorelle univers i narrativ terapi
  Arbejdsmodul 13: 15. og 16. marts 2024 -Sprog, Sprogmønster arbejde og opstart af Supervision (uden for undervisningstiden)
  Arbejdsmodul 14: 19. og 20. april 2024 -Sprog fortsat og oplæg i metateori
  Arbejdsmodul 15: 24. og 25. maj 2024 -Værdi- og Essensarbejde
  Arbejdsmodul 16: 14. og 15. juni 2024 -Værdi- og Essensarbejde fortsat
  Arbejdsmodul 17: 30. og 31. august 2024 -Uudnyttet Talenter
  Arbejdsmodul 18: 13. og 14. september 2024 -Uudnyttet Talenter fortsat
  Arbejdsmodul 19: 04. og 05. oktober 2024 -Bodyfulness(Kropsfuldhed), Heartfulness(Hjertefuldhed) og introduktion til Gestaltterapi
  Arbejdsmodul 20: 08. og 09. november 2024 -Mindfulness(Tankefuldhed), Meditation, Radikalt Åndedrætsarbejde og Kontaktformer i  gestaltterapi

  Eksamen, Enneagram Master Practitioner (EMP) = 06. og 07. december 2024

  DATOER EGM, 3. året:
  Arbejdsmodul 21: 17. og 18. januar 2025 -Dybdearbejde med Id, Ego og Superego
  Arbejdsmodul 22: 07. og 08. februar 2025 -Dybdearbejde med Id, Ego og Superego fortsat
  Arbejdsmodul 23: 14. og 15. marts 2025 -Objektrelations-grupper
  Arbejdsmodul 24: 25. og 26. april 2025 -Objektrelations-grupper fortsat og narrativ bevidning
  Arbejdsmodul 25: 23. og 24. maj 2025 -Essentielle kvaliteter samt Eksternalisering i narrativ terapi
  Arbejdsmodul 26: 13. og 14. juni 2025 -Dyder samt Positionskort i narrativ terapi
  Arbejdsmodul 27: 29. og 30. august 2025 -Hellige Ideer og Opsamling af Gestalt samt narrativ terapi
  Arbejdsmodul 28: 19. og 20. september 2025 – Hellige Ideer fortsat

  Arbejdsmodul 29: 24. og 25. oktober 2025 -Parforholdet, herunder Imago terapi, kærlighedssprog og instinkter
  Arbejdsmodul 30: 28. og 29. november 2025 – Parforholdet fortsat

  Eksamen, Enneagram GrandMaster (EGM) = 09. og 10. januar 2026

  DATOER EPT, 4. året:
  Arbejdsmodul 31: 30. og 31. januar 2026 -Det dybere instinkt-arbejde
  Arbejdsmodul 32: 27. og 28. februar 2026 -Det dybere instinkt-arbejde fortsat
  Arbejdsmodul 33: 27. og 28. marts 2026 -Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer
  Arbejdsmodul 34: 24. og 25. april 2026 -Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer
  Arbejdsmodul 35: 29. og 30. maj 2026 -Pilenes stier, psykologisk integration
  Arbejdsmodul 36: 19. og 20. juni 2026 -Pilenes stier, psykologisk integration
  Arbejdsmodul 37: 21. og 22. august 2026 -Integral terapi og det Integrale Enneagram

  Arbejdsmodul 38: 18. og 19. september 2026 -Integral terapi og det Integrale Enneagram fortsat
  Arbejdsmodul 39: 23. og 24. oktober 2026 -Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams
  Arbejdsmodul 40: 13. og 14. november 2026 -Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams, fortsat

  Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 1. havldel af de studerende: 27. november 2026
  Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 2. halvdel af de studerende: 04.  december 2026

  Eksamen, Enneagram PsykoTerapeut (EPT) = 11. og 12. december 2026

  Supervision og egenterapi:
  Al supervision og en del af egenterapien ligger i forlængelse af undervisningen, startende fra modul 11.
  Tidspunkterne er enten:
  Fredag 16.30 til 19.30 Lørdag 16.30-19.30 eller Søndag 9-12

  Forskermodul:

  5 forsker moduler undervises online af Dansk Psykoterapuet Forening og kan tages på 3. og 4. år. Datoer kendes ikke endnu. Forskermodulerne er frivillige, dog kraftigt anbefalet.

  Hele uddannelsen i timer:

  • Teori og metode:                           693 sessioner af 45 minutter (520 timer)
  • Supervision i gruppe:                    50 sessioner af 45 minutter (37,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • Supervision:                                    150 sessioner af 45 minutter (112,5 time) (ligger i undervisningstiden)
  • EgenTerapi i gruppe:                     30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • EgenTerapi/Selvrefleksion:          120 sessioner af 45 minutter (90 timer) (ligger i undervisningstiden)
  • Selvrefleksion:                                      30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • Øvegruppe sessioner første år:    16 sessioner af 45 minutter (4 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)
  • Øvegruppe sessioner andet år:     20 sessioner af 45 minutter (5 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)
  • I alt, ekskl. tid til eksamen:             1109 sessioner af 45 minutter (832 timer).

  Supervision og egenterapi (i gruppe) ligger uden for undervisningstiden med opstart efter 3 modul på andet år af uddannelsen.

  Anerkendelse

                                  

  Danmarks EnneagramSkole er godkendt Enneagramskole, NLP Skole og Psykoterapeutisk Institut.

  Enneagram Psykoterapeut

  På denne uddannelse er esoteriske lære og enneagram kundskab et integrativ psykoterapeutisk omdrejningspunkt og katalysator for dybdegående forandring, hvor særlige arbejdsprocesser og -metoder benyttes til støtte af klientens udvikling. Vi er nu klar til at modtage læren i dybden fra den Integrale Psykologi og kan anvende det i en naturlig del af vores psykoterapeutisk virke.

  Du vil bliver eksamineret og certificeret Enneagram Psykoterapeut med afsluttende opgave i sammenhæng med forsker moduler gennem Dansk Psykoterapeutforening.

  Du kan udøve psykoterapi med Enneagram kundskab som omdrejningspunkt på et fagligt og etisk højt niveau. Du har opbygget en praksisorienteret faglig psykologisk baggrund, evner og færdigheder, således du kan arbejde professionelt som terapeut i både privat og offentligt regi.

  I din egen personlige udvikling står du levende med alt hvad du er, har været og vil blive. Klar til at starte

  din indre proces igen og igen og igen.

  “Jeg er en del af verden og verden er en del af mig”

  Ukendt.

  Vi underviser studerende fra hele Jylland, Aarhus/Østjylland og Aalborg m.v. 

  Indhold

  Modul 31, (2 dage):    Det dybere instinkt-arbejde  

  Modul 32, (2 dage):    Det dybere instinkt-arbejde fortsat  

  Modul 33, (2 dage):    Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer  

  Modul 34, (2 dage):    Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer  

  Modul 35, (2 dage):    Pilenes stier, psykologisk integration  

  Modul 36, ( 2dage):    Pilenes stier, psykologisk integration  

  Modul 37, ( 2 dage):   Integral terapi og det Integrale Enneagram  

  Modul 38, (2 dage):    Integral terapi og det Integrale Enneagram fortsat  

  Modul 39, (2 dage):    Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams  

  Modul 40, (2 dage):    Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams, fortsat. Eksamen 

  * med forbehold for at vi kan lave små justeringer løbende

  Uddannelsen og træningen løber over 10 moduler af 14 timer hver, samt 30 timers træning i obligatoriske øvegrupper, som I selv afholder mellem hver modul.

  Egenterapi og supervision er en obligatorisk del af uddannelsen og disse timer lægges i forlængelse af undervisningen fredage og lørdage. Enkelte gange kan det være nødvendigt at tage søndag formiddage i brug. I vil ved opstart få udleveret et skema med datoer og tidspunkter.

  Opgaveskrivning: på 4. året skal du skrive din hovedopgave. Dette gøres sideløbende med forskermodulerne som afholdes af Dansk Psykoterapeutforening.

  Der vil blive afholdt i gennemsnit et modul om måneden bestående af en fredag samt en lørdag fra kl 9.00 – 16.00.

  Sidste modul vil bestå af et eksamensmodul med indlagt certificering.

  Ændringer kan forekomme da vi er i en spændende akkrediteringproces, som kommer til at gavne alle studerende og faget i Danmark.

  ECTS

  Den samlede uddannelse svarer til 80 ECTS point

  1. år 15 ECTS point

  2. år 15 ECTS point

  3. år 20 ECTS point

  2. år 40 ECTS point

  Titel: Enneagram Grand Master

  Vi er godkendt Enneagramskole, NLP Skole og Psykoterapeutisk Institut og du får et international og dansk skolegodkendt uddannelsesbevis.

  EGM uddannelsen består af modul 21 til og med 30.

  Titel

  Du får både et international og dansk skolegodkendt uddannelsesbevis som Enneagram Psykoterapeut.

  EPT uddannelsen består af modul 30 til og med 40

  Undervisning

  Undervisningen og træningen består i en vekselvirkning mellem oplæg og demonstrationer af arbejdsmetoder fra vores erfarne lærere, og dels som individuelle praktiske øvelser og praktiske øvelser i grupper, hvor du får færdighedstræning i det læringsstof, der er i uddannelsesforløbet.

  Der vil blive brugt flere forskellige former for feedback/supervision.

  Undervisningen er krydret med musik og en gang i mellem vil der også blive brugt små videoklip. Undervisningsformen er både nærværende, fordybende, rolig, energifyldt, motiverende, og engagerende. 

  Forskningsmodul

  Fra 2024 er det en obligatorisk del af uddannelsen af deltage i forskningsmodulerne udbudt af Dansk Psykoterapeutforening(DPFO).

  Modullerne udbydes løbende gennem DPFO og afholdes online.

  Du kan læse mere via dette LINK

  Adgangskrav

   

  Du kan søge optagelse på kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund*.

  Det er muligt at søge optagelse på merit fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser

  Uddannelsesmæssige krav:

  Kvote 1:

  Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

  Kvote 2:

  Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering.

  Kvote 3:

  Ansøgere med en mellemlang eller længere erhvervs- eller faguddannelse, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering af realkompetencer og livserfaring.

  Det gælder fx hvis du er uddannet SoSu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, zoneterapeut, misbrugsbehandler, fængselsbetjent, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.

  En forudsætning for optagelse på dispensation på kvote 3 er, at du har suppleret din uddannelse med kurser fra højere læreranstalter eller lignende (åbent universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole, diplomuddannelser eller lignende) inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, mentoring og pædagogik.

  Generelle krav til alle ansøgere:

  1.

  Du skal være fyldt 25 år og have mindst 3 års relevant erhvervserfaring.

  Det kan enten være indenfor din profession (kvote 1) eller ved at have arbejdet med andre mennesker (kvote 2 og 3) indenfor fx undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, mentoring, misbrugsbehandling, arbejde som plejefamilie, alternativ behandling.

  Anden erfaring, som fx ulandsarbejde, frivilligt socialt arbejde, ophold i udlandet af længere varighed, højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge, kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring.

  2.

  Du skal kunne dokumentere en vis viden om psykologiske eller terapeutiske teorier og principper.

  Her kan du fx bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra fx tidligere terapeutiske uddannelser eller kurser, udviklingsgrupper, kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fx fra et Voksen pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, et højskoleophold, HF eller lignende.

  3.

  Du skal demonstrere, at du har udviklet sociale kompetencer, modenhed og robusthed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv, og til at kunne leve dig ind i og rumme andre menneskers model af verden. Du skal desuden være indstillet på at arbejde med din egen personlige udvikling og på at involvere dig personligt i samspillet med medstuderende og undervisere i uddannelsesforløbet.

  Optagelse baseres på din skriftlige ansøgning, samt på en personlig samtale (ansøgermøde), hvor din modenhed, sociale kompetence, motivation og erfaring vurderes.

  *Hvis ikke du har de krævede formelle uddannelser, er det muligt at få vurderet dine realkompetence på baggrund af alder, beskæftigelse og fritidsinteresser.

  Pris

  Psykoterapeutuddannelsen tager fire år.

  Prisen pr. år:

  1. år: 38.600 kr. 

  2. år 38.600 kr.

  3. år 38.600 kr.

  4. år 38.600 kr.

  Prisen er inklusiv undervisning, egenterapi, supervision, eksamen og certificering.

  Forbehold for prisændring i forbindelse med akkrediteringsprocessen gennem Dansk Psykoterapeutforening

   

  Dato for uddannelseshold

  DATOER EPT, 4. året: 

  Hold 4

  Arbejdsmodul 31: 14. og 15. januar 2028
  Arbejdsmodul 32: 04. og 05. februar 2028
  Arbejdsmodul 33: 10. og 11. marts 2028 
  Arbejdsmodul 34: 31. marts og 1. april 2028
  Arbejdsmodul 35: 05. og 06. maj 2028 

  Arbejdsmodul 36: 09. og 10. juni 2028 
  Arbejdsmodul 37: 18. og 19. august 2028 
  Arbejdsmodul 38: 08. og 09. september 2028  

  Arbejdsmodul 39: 06. og 07. oktober 2028 

  Arbejdsmodul 40: 10. Og 11. november 2028 

  Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 1. halvdel af de studerende:  29. november 2028 
  Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 2. halvdel af de studerende: 30.  november 2028 

  Eksamen, Enneagram PsykoTerapeut (EPT) = 01. og 02. December 2028 

  Hold 3

  Arbejdsmodul 31: 30. og 31. januar 2026

  Arbejdsmodul 32: 27. og 28. februar 2026

  Arbejdsmodul 33: 27. og 28. marts 2026

  Arbejdsmodul 34: 24. og 25. april 2026

  Arbejdsmodul 35: 29. og 30. maj 2026

  Arbejdsmodul 36: 19. og 20. juni 2026

  Arbejdsmodul 37: 21. og 22. august 2026 

  Arbejdsmodul 38: 18. og 19. september 2026

  Arbejdsmodul 39: 23. og 24. oktober 2026

  Arbejdsmodul 40: 13. og 14. november 2026 

  Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 1. havldel af de studerende: 27. november 2026
  Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 2. halvdel af de studerende: 04.  december 2026 

  Eksamen, Enneagram PsykoTerapeut (EPT) = 11. og 12. december 2026 

  Hold 2

  Arbejdsmodul 31: 22. og 23. november 2024

  Arbejdsmodul 32: 10. og 11. januar 2025

  Arbejdsmodul 33: 28. februar og 01. marts 2025

  Arbejdsmodul 34: 04. og 05. april 2025

  Arbejdsmodul 35: 02. og 03. maj 2025

  Arbejdsmodul 36: 20. og 21. juni 2025

  Arbejdsmodul 37: 15. og 16. august 2025 

  Arbejdsmodul 38: 05. og 06. september 2025

  Arbejdsmodul 39: 03. og 04. oktober 2025

  Arbejdsmodul 40: 31. oktober og 01. november 2025 


  Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 1. havldel af de studerende: 14. november 2025
  Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 2. halvdel af de studerende:21.  november 2025 


  Eksamen, Enneagram PsykoTerapeut (EPT) = 12. og 13. december 2025 

  Meritoverførsel

  Du kan søge om meritoverførsel fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser. Der kræves dokumentation i form af studieordning og undervisningsplaner med angivelse af lektionstal og gennemgåede temaer, samt dokumentation for beståede eksaminer, og så vidt muligt et overdragelsesdokument (udarbejdet og anbefalet af Dansk Psykoterapeut forenings forum for uddannelsessteder) fra det uddannelsessted du kommer fra.

  Optagelse indebærer en studieforberedende samtale med Danmarks EnneagramSkoles underviser/studievejleder.

  Danmarks EnneagramSkole kan, hvis det vurderes nødvendigt, stille krav om at du, inden eller sideløbende med din opstart på uddannelsen, supplerer din hidtidige psykoterapeutuddannelse på specifikke områder indenfor en bestemt tidsramme. I den forbindelse kan Danmarks EnneagramSkole tilbyde undervisning inden for udvalgte temaer og emner til dagspris.

  Bemærk! Vores Enneagram PsykoTerapeut uddannelse er på 4 år. Du skal som studerende være færdig med uddannelsen og eksamen senest 6 år efter start.

  Studieordning

  START på: Enneagram PsykoTerapeut (EPT), Hold 3, 27. og 28. januar 2023 kl. 9.00

  Undervisningstider = Fredage og lørdage 09.00 – 16.00.

  DATOER EPP, 1. året:
  Arbejdsmodul 01: 27. og 28. januar 2023 (OPSTART) -Grundlæggende Gurdjieff viden og grundlæggende Enneagram viden
  Arbejdsmodul 02: 24. og 25. februar 2023 -Systemisk Tænkning – Joharis vindue og Enneagram-typerne
  Arbejdsmodul 03: 17. og 18. marts 2023 -Grundlæggende Enneagram viden – Grundlæggende Gestalt viden og Grundlæggende NLP viden
  Arbejdsmodul 04: 28. og 29. april 2023 -Psykopatologi – Enneagrammets Psykologiske Udviklingsniveauer-/Sundhedsniveauer

  Arbejdsmodul 05: 02. og 03. juni 2023 -Temperamenter, Objektrelationer
  Arbejdsmodul 06: 23. og 24. juni 2023 -Barndomsmønstre og Jeg-grænser
  Arbejdsmodul 07: 01. og 02. september 2023-Instinkter og Midtvejsevalueringsprøve
  Arbejdsmodul 08: 29. og 30. september 2023 -27 Instinkt-varianter (sub-typer)

  Arbejdsmodul 09: 03. og 04. november 2023 -Sociale grupper – Harmoniske grupper
  Arbejdsmodul 10: 01. og 02. december 2023 – Konflikthåndtering

  Eksamen, Enneagram Personality Practitioner (EPP) = 02. december 2023

  DATOER EMP, 2. året:
  Arbejdsmodul 11: 19. og 20. januar 2024 -Psykisk struktur, indre kritiker og grundmodel til terapeutisk samtale samt intro til supervision og egenterapi
  Arbejdsmodul 12: 09. og 10. februar 2024 -Skygge arbejde, Vrede håndtering og det multihistorelle univers i narrativ terapi
  Arbejdsmodul 13: 15. og 16. marts 2024 -Sprog, Sprogmønster arbejde og opstart af Supervision (uden for undervisningstiden)
  Arbejdsmodul 14: 19. og 20. april 2024 -Sprog fortsat og oplæg i metateori
  Arbejdsmodul 15: 24. og 25. maj 2024 -Værdi- og Essensarbejde
  Arbejdsmodul 16: 14. og 15. juni 2024 -Værdi- og Essensarbejde fortsat
  Arbejdsmodul 17: 30. og 31. august 2024 -Uudnyttet Talenter
  Arbejdsmodul 18: 13. og 14. september 2024 -Uudnyttet Talenter fortsat
  Arbejdsmodul 19: 04. og 05. oktober 2024 -Bodyfulness(Kropsfuldhed), Heartfulness(Hjertefuldhed) og introduktion til Gestaltterapi
  Arbejdsmodul 20: 08. og 09. november 2024 -Mindfulness(Tankefuldhed), Meditation, Radikalt Åndedrætsarbejde og Kontaktformer i  gestaltterapi

  Eksamen, Enneagram Master Practitioner (EMP) = 06. og 07. december 2024

  DATOER EGM, 3. året:
  Arbejdsmodul 21: 17. og 18. januar 2025 -Dybdearbejde med Id, Ego og Superego
  Arbejdsmodul 22: 07. og 08. februar 2025 -Dybdearbejde med Id, Ego og Superego fortsat
  Arbejdsmodul 23: 14. og 15. marts 2025 -Objektrelations-grupper
  Arbejdsmodul 24: 25. og 26. april 2025 -Objektrelations-grupper fortsat og narrativ bevidning
  Arbejdsmodul 25: 23. og 24. maj 2025 -Essentielle kvaliteter samt Eksternalisering i narrativ terapi
  Arbejdsmodul 26: 13. og 14. juni 2025 -Dyder samt Positionskort i narrativ terapi
  Arbejdsmodul 27: 29. og 30. august 2025 -Hellige Ideer og Opsamling af Gestalt samt narrativ terapi
  Arbejdsmodul 28: 19. og 20. september 2025 – Hellige Ideer fortsat

  Arbejdsmodul 29: 24. og 25. oktober 2025 -Parforholdet, herunder Imago terapi, kærlighedssprog og instinkter
  Arbejdsmodul 30: 28. og 29. november 2025 – Parforholdet fortsat

  Eksamen, Enneagram GrandMaster (EGM) = 09. og 10. januar 2026

  DATOER EPT, 4. året:
  Arbejdsmodul 31: 30. og 31. januar 2026 -Det dybere instinkt-arbejde
  Arbejdsmodul 32: 27. og 28. februar 2026 -Det dybere instinkt-arbejde fortsat
  Arbejdsmodul 33: 27. og 28. marts 2026 -Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer
  Arbejdsmodul 34: 24. og 25. april 2026 -Gurdjieff’s køkken, psykologi i processer
  Arbejdsmodul 35: 29. og 30. maj 2026 -Pilenes stier, psykologisk integration
  Arbejdsmodul 36: 19. og 20. juni 2026 -Pilenes stier, psykologisk integration
  Arbejdsmodul 37: 21. og 22. august 2026 -Integral terapi og det Integrale Enneagram

  Arbejdsmodul 38: 18. og 19. september 2026 -Integral terapi og det Integrale Enneagram fortsat
  Arbejdsmodul 39: 23. og 24. oktober 2026 -Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams
  Arbejdsmodul 40: 13. og 14. november 2026 -Organisationsterapi, Gruppedynamikker, Ledelse og relationer i teams, fortsat

  Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 1. havldel af de studerende: 27. november 2026
  Fremlæggelse- /Forsvar af hovedopgaven, 2. halvdel af de studerende: 04.  december 2026

  Eksamen, Enneagram PsykoTerapeut (EPT) = 11. og 12. december 2026

  Supervision og egenterapi:
  Al supervision og en del af egenterapien ligger i forlængelse af undervisningen, startende fra modul 11.
  Tidspunkterne er enten:
  Fredag 16.30 til 19.30 Lørdag 16.30-19.30 eller Søndag 9-12

  Forskermodul:

  5 forsker moduler undervises online af Dansk Psykoterapuet Forening og kan tages på 3. og 4. år. Datoer kendes ikke endnu. Forskermodulerne er frivillige, dog kraftigt anbefalet.

  Hele uddannelsen i timer:

  • Teori og metode:                           693 sessioner af 45 minutter (520 timer)
  • Supervision i gruppe:                    50 sessioner af 45 minutter (37,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • Supervision:                                    150 sessioner af 45 minutter (112,5 time) (ligger i undervisningstiden)
  • EgenTerapi i gruppe:                     30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • EgenTerapi/Selvrefleksion:          120 sessioner af 45 minutter (90 timer) (ligger i undervisningstiden)
  • Selvrefleksion:                                      30 sessioner af 45 minutter (22,5 time) (ligger uden for undervisningstiden)
  • Øvegruppe sessioner første år:    16 sessioner af 45 minutter (4 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)
  • Øvegruppe sessioner andet år:     20 sessioner af 45 minutter (5 * 3 timer) (ligger mellem undervisningsmodulerne)
  • I alt, ekskl. tid til eksamen:             1109 sessioner af 45 minutter (832 timer).

  Supervision og egenterapi (i gruppe) ligger uden for undervisningstiden med opstart efter 3 modul på andet år af uddannelsen.

  Anerkendelse

                                  

  Danmarks EnneagramSkole er godkendt Enneagramskole, NLP Skole og Psykoterapeutisk Institut.

  Vi bruger cookies til at analysere vores traffik på hjemmesiden og til at tilpasse med vores SoMe medier. Vi deler informationerne med vores analysepartnere.     View more
  Cookies settings
  Accept
  Decline
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  Privatlivspolitik

  Privatlivspolitikken på Danmarks EnneagramSkole har til formål at skabe tryghed.

  En tryghed for hvordan vi behandler de oplysninger, vi indsamler fra vores kursister, studerende og andre, der registrerer deres personoplysninger i vores system eller besøger vores hjemmeside.

  Vores Privatlivspolitik opdateres løbende, så der hele tiden er overensstemmelse mellem lovgivningen og vores måde at behandle dine oplysninger.

  Danmarks EnneagramSkole er dataansvarlig for de oplysninger, du giver os.

  Vores kontaktoplysninger er:

  Danmarks EnneagramSkole

  Brødregade 11, 1.sal

  8900 Randers C

  Mail: post@danmarksenneagramskole.dk

  Telefon: 30501001

  CVR: 42574163

   

  Hvilke personoplysninger indsamler vi?

  Studerende:

  I forbindelse med optagelse på vores uddannelser, har vi brug for dit navn, dit telefonnummer, din mailadresse, en ansøgning om hvorfor du ønsker at tage uddannelsen samt oplysninger om tidligere uddannelser og erhvervserfaring. Derudover holder vi en samtale, hvor vi udarbejder et referat. Oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring beder vi om i form af eksamensbeviser og et CV, der angiver nuværende og forhenværende arbejdssteder, ansættelsesvarighed og titler. Disse oplysninger er vi forpligtet til at indhente som et evalueret psykoterapeutisk institut.

  Du kan læse mere om vores forpligtelser som et evalueret institut på www.reflektor.nu

  I løbet af uddannelsen gemmer vi desuden udtalelser ifm. dine eksaminer som dokumentation for din faglige udvikling. I henhold til vores forpligtelser som et evalueret institut, uddeler og indsamler vi ligeledes spørgeskemaer om uddannelsens kvalitet, som du udfylder med navn i løbet af uddannelsen.

  Modtager af vores nyhedsbrev:

  Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, beder vi om din mailadresse, som vi skal bruge for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, sletter vi din mailadresse i vores system.

  Testsystem:

  Når du tager en af vores gratis tests, oplyser du dit navn og din mailadresse.

  Deltager i kurser og arrangementer:

  Når du tilmelder dig vores foredrag og vores kurser registrerer vi dit navn og din mailadresse på en deltagerliste, så vi kan kontakte dig og give dig praktisk information om det arrangement, du er tilmeldt.

  Kontakter du os:

  Når du skriver til os via kontaktformularen på vores hjemmeside, oplyser du dit navn og din mailadresse samt telefonnummer.

  Hvordan anvender vi dine informationer?

  Eksamensbeviser og oplysninger om erhvervserfaring:

  Disse oplysninger anvender vi alene som dokumentation for at du lever op til vores adgangskrav. Oplysningerne bliver ikke videredistribueret eller overdraget til 3. part.

  Danmarks Ennagramskoles nyhedsbrev og din mailadresse:

  Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, indgår din mailadresse på en liste over modtagere af vores nyhedsbrev. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vores nyhedsbrev sendes til dig, når vi har nyheder.

  Kontaktformularen og din mailadresse samt telefonnummer:

  Når du skriver til os via kontaktformularen, bruger vi udelukkende din mailadresse eller dit telefonnummer til at svare på din henvendelse.

  Mailadresse til andet brug: Når du tilmelder dig vores arrangementer, kurser og uddannelser, bruger vi din mailadresse til at kontakte dig og sende dig tilmeldingsbekræftelser, fakturaer samt praktisk og generel information om arrangementet, du er tilmeldt.

  Uddannelsesrelaterede oplysninger:

  I løbet af uddannelsen udarbejder og gemmer vi skriftlige udtalelser ifm. eksamen og evalueringer som dokumentation for og støtte til din faglige udvikling.

  Testsystem:

  Når du tager en af vores enneagramtest bruger vi din mailadresse til at sende dig resultatet af din test. Samtidig tilmeldes du automatisk til vores nyhedsbrev.

  Facebook:

  Når du tilmelder dig vores uddannelser opretter vi en lukket Facebook-gruppe, hvor vi bl.a. deler praktisk information og andet relevant i forhold til uddannelsen.

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Vi videregiver eller overlader personoplysninger som mailadresse, navn, adresse og telefonnummer til relevante medarbejdere, herunder regnskabs- og administrativt personale.

  Studerende: Optagelsesdokumenter samt oplysninger relateret til din faglige udvikling gemmes elektronisk og kan udelukkende tilgås af Danmarks Enneagramskoles indehavere og faste undervisere.

  Modtager af fakturaer:

  Når du handler med Danmarks Enneagramskole, sender vi dig fakturaer via din mailadresse. Vi anvender et professionelt faktureringssystem, Economic, som vi har indgået en databehandleraftale med. Det betyder, at der bliver passet godt på din mailadresse.

  Hvordan gemmer vi dine informationer?

  Danmarks Enneagramskole gemmer udelukkende dine oplysninger elektronisk i en Office365 cloud løsning.

  Modtager vi dokumenter fra dig i papirformat, indscanner vi det og gemmer det elektronisk. Herefter makulerer vi de pågældende dokumenter.

  Hvor længe gemmer vi dine informationer?

  Når vi opbevarer dine personoplysninger, lægger vi vægt på dels, hvor længe vi har behov for oplysningerne, for at yde dig den service, vi gerne vil yde til dig som kunde og dels i forhold til lovgivningskravene.

  I henhold til skatte- og bogføringsloven opbevarer vores bogholderi dine faktureringsoplysninger i 5 år efter vi senest har sendt dig en faktura i vores elektroniske faktureringssystem. Herefter slettes de.

  Dine uddannelsesrelaterede oplysninger (eksamensbevis, oplysninger om erhvervserfaring samt evalueringsnotater om din faglige udvikling) gemmer vi ligeledes elektronisk i 5 år efter du har afsluttet uddannelsen hos Danmarks Enneagramskole. Herefter slettes de.

  Mailadresser:

  Du kan til en hver tid framelde dig vores nyhedsbrev ved at give os besked om at du ikke længere ønsker at modtage det.

  Testsystem:

  Hvis du har taget testen som en del af et forløb med din arbejdsplads, gemmer vi dine oplysninger i overensstemmelse med den aftale, vi har indgået med din arbejdsgiver om forløbet. Efter forløbet betragtes som afsluttet gemmes dine oplysninger maks. 5 år. Hvis du har taget testet som privat person, så gemmer vi maksimalt dine personoplysninger i forhold til testen i 6 mdr. Du vil dog fortsat være tilmeldt vores nyhedsbrev, medmindre du har frameldt dette.

  Facebook:

  Du kan til hver en tid stoppe med at følge den privat private Facebook-gruppe ved at melde dig ud af den. Du vil dermed ikke længere få information vis gruppen.

  Server og hjemmesideudvikling:

  Danmarks Enneagramskoles hjemmeside hostes hos Simply.com og drives vha. det professionelle værktøj WordPress.

  Sociale medier:

  Danmarks Enneagramskole har profiler på FacebookInstagram og LinkedIn.

  Billeder:

  Danmarks Enneagramskole fotograferer og filmer undervisningssituationer til markedsføringsbrug. I henhold til GDPR indhenter instituttet særskilte samtykker fra personer, som figurerer på billeder og informerer om det specifikke formål billedet skal bruges til, såfremt billedet bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, sociale medier eller anvendt i trykt eller online markedsføringsmateriale.

  Danmarks Enneagramskole videregiver eller sælger ikke fotografier eller videosekvenser til 3. part.

  Hvad er dine rettigheder?

  Du kan til enhver tid bede os oplyse, hvilke informationer vi har gemt om dig. Du kan til enhver tid bede os om at slette enkelte eller alle af de oplysninger om dig, vi har gemt. Hvis du har spørgsmål, ønsker at vide noget om, hvilke oplysninger, vi har om dig eller ønsker dine oplysninger slettet, kan du kontakte os på 30501001 eller post@danmarksenneagramskole.dk.

   
  Save settings
  Cookies settings